I mí Eanáir 2017, d’fhoilsigh Heather Humphreys, T.D., an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, an Plean Gníomhaíochta um Fhorbairt Tuaithe.  Tá níos mó ná 270 gníomh sa Phlean Gníomhaíochta atá le cur i bhfeidhm ag raon Ranna Rialtais, gníomhaireachtaí Stáit agus comhlachtaí eile thar na trí bliana amach romhainn chun tacú le forbairt eacnamaíoch agus shóisialta cheantar tuaithe na hÉireann.

Tá Tuarascálacha ar Dhul Chun Cinn maidir le bearta an Phlean le foilsiú gach sé mhí, agus tá an chéad cheann le bheith foilsithe thart ar mhí Iúil.  Tá dul chun cinn nach beag bainte amach cheana, áfach, i dtaca le go leor beart de chuid an Phlean, chomh maith le tionscnaimh eile a rachaidh chun tairbhe go suntasach do phobail tuaithe.

D’fhonn léargas a fháil ar an dul chun cinn atá déanta go dtí seo, tá Tuarascáil Eatramhach curtha le chéile maidir leis an bPlean Gníomhaíochta um Fhorbairt Tuaithe ina bhfuil cur síos ar na tionscnaimh atá curtha i bhfeidhm go dtí seo.  Is féidir teacht ar an Tuarascáil Eatramhach anseo.

View Full Article