I mí Aibreáin 2017, rinne Heather Humphreys T.D, an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta agus Michael Ring, T.D., an tAire Stáit um Fhorbairt Eacnamaíoch Réigiúnach, Scéim Athnuachana Bailte agus Sráidbhailte 2017 a sheoladh.

Tá an scéim seo dírithe go sonrach ar bhailte agus sráidbhailte faoin tuath le daonra níos lú ná 10,000.  Glacfar le hiarratais ar mhéideanna ó €20,000 go €100,000.  Breathnófar freisin ar chistiú suas le €200,000 do líon teoranta tionscadal a bheidh in ann buntáiste an-mhór eacnamaíoch a chur ar fáil do bhaile agus don cheantar máguaird.

Tá údaráis áitiúla ar fud na tíre ag glacadh le hiarratais ar an scéim anois (tá na sonraí teagmhála ó gach údarás áitiúil don scéim le fail sa tábla thíos).  Roghnóidh gach údarás áitiúil suas le 15 iarratas tionscadail faoin 30 Meitheamh lena gcur ar aghaidh chuig an Roinn don phróiseas roghnúcháin deiridh, a bheidh ar siúl i mí Iúil.

Is féidir teacht ar thuilleadh sonraí maidir leis an Scéim Athnuachana Bailte agus Sráidbhailte anseo.

San fhíseán a leanas tá achoimre ar an Scéim Athnuachana Bailte agus Sráidbhailte agus cineálacha na dtionscadal atá incháilithe.

Sonraí Teagmhála don Scéim Athnuachana Bailte agus Sráidbhailte

Contae Ainm Seoladh Ríomhphoist
Comhairle Contae Cheatharlach Bernie O’Brien bobrien@carlowcoco.ie
Comhairle Contae Cheatharlach Kieran Comerford kcomerford@carlowcoco.ie
Comhairle Contae an Chabháin Eoin Doyle edoyle@cavancoco.ie
Comhairle Contae an Chláir Leonard Cleary lcleary@clarecoco.ie
Comhairle Cathrach Chorcaí Pat Ledwidge pat_ledwidge@corkcity.ie
Comhairle Cathrach Chorcaí Valerie O’Sullivan Valerie_osullivan@corkcity.ie
Comhairle Contae Chorcaí Sharon Corcoran sharon.corcoran@corkcoco.ie
Comhairle Contae Dhún na nGall Paddy Doherty paddy.doherty@donegalcoco.ie
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath Brendan Kenny brendan.kenny@dublincity.ie
Comhairle Contae Dhún Laoghaire Ráth an Dúin Dearbhla Lawson dlawson@dlrcoco.ie
Comhairle Contae Fhine Gall Ann Marie Farrelly annmarie.farrelly@fingalcoco.ie
Comhairle Contae Fhine Gall Ethna Felten Ethna.Felten@fingal.ie
Comhairle Cathrach na Gaillimhe Eileen Ruane eileen.ruane@galwaycity.ie
Comhairle Contae na Gaillimhe community@galwaycoco.ie
Comhairle Contae Chiarraí Michael Scannell mscannell@kerrycoco.ie
Comhairle Contae Chill Dara Peter Minnock pminnock@kildarecoco.ie
Comhairle Contae Chill Dara Sonia Kavanagh skavanagh@kildarecoco.ie
Comhairle Contae Chill Chainnigh Simon Walton simon.walton@kilkennycoco.ie
Comhairle Contae Chill Chainnigh Maria Melia maria.melia@kilkennycoco.ie
Comhairle Contae Chill Chainnigh Martin Prendiville martin.prendiville@kilkennycoco.ie
Comhairle Contae Laoise Kieran Kehoe kkehoe@laoiscoco.ie
Comhairle Contae Laoise Michael Rainey mrainey@laoiscoco.ie
Comhairle Contae Laoise Ann Marie Kelly amkelly@laoiscoco.ie
Comhairle Contae Liatroma Michelle Reynolds mreynolds@leitrimcoco.ie
Comhairle Contae Liatroma Terence McGovern tmcgovern@leitrimcoco.ie
Comhairle Cathrach & Contae Luimnigh Pat Daly pat.daly@limerick.ie
Comhairle Contae an Longfoirt Barbara Heslin bheslin@longfordcoco.ie
Comhairle Contae an Longfoirt Lorraine O’Connor laustin@longfordcoco.ie
Comhairle Contae Lú Mary T Daly maryt.daly@louthcoco.ie
Comhairle Contae Mhaigh Eo Joanne Grehan Joanne.Grehan@mayococo.ie
Comhairle Contae Mhaigh Eo Peter Hynes phynes@mayococo.ie
Comhairle Contae na Mí Barry Lynch blynch@meathcoco.ie
Comhairle Contae Mhuineacháin Paul Clifford pclifford@monaghancoco.ie
Comhairle Contae Uíbh Fhailí Declan Kirrane dkirrane@offalycoco.ie
Comhairle Contae Ros Comáin communitydev@roscommoncoco.ie
Comhairle Contae Shligigh Dorothy Clarke dclarke@sligococo.ie
Comhairle Contae Shligigh Michael Carty mcarty@sligococo.ie
Comhairle Contae Shligigh Ray O’Grady rogrady@sligococo.ie
Comhairle Contae Átha Cliath Theas Billy Coman bcoman@sdublincoco.ie
Comhairle Contae Átha Cliath Theas Colm Ward cward@sdublincoco.ie
Comhairle Contae Átha Cliath Theas Frank Nevin fnevin@sdublincoco.ie
Comhairle Contae Thiobraid Árann Sinead Carr sinead.carr@tipperarycoco.ie
Comhairle Contae Thiobraid Árann townandvillage2017@tipperarycoco.ie
Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge Joe Sullivan jsullivan@waterfordcouncil.ie
Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge Lar Power lpower@waterfordcity.ie
Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge Michael Quinn mquinn@waterfordcouncil.ie
Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge townvillagerenewal@waterfordcouncil.ie
Comhairle Contae na hIarmhí Barry Kehoe bkehoe@westmeathcoco.ie
Comhairle Contae Loch Garman Tony Larkin Tony.Larkin@wexfordcoco.ie
Comhairle Contae Chill Mhantáin Joe Lane jlane@wicklowcoco.ie
Comhairle Contae Chill Mhantáin Lorraine Lynch llynch@wicklowcoco.ie

 

Plean Gníomhaíochta d’Fhorbairt Tuaithe - Tuarascáil Eatramhach ar Dhul Chun Cinn

I mí Eanáir 2017, d’fhoilsigh Heather Humphreys, T.D., an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, an Plean Gníomhaíochta um Fhorbairt Tuaithe.  Tá níos mó ná 270 gníomh sa Phlean Gníomhaíochta atá le cur i bhfeidhm ag raon Ranna Rialtais, gníomhaireachtaí Stáit agus comhlachtaí eile thar na trí bliana amach romhainn chun tacú le forbairt eacnamaíoch agus shóisialta cheantar tuaithe na hÉireann.

Tá Tuarascálacha ar Dhul Chun Cinn maidir le bearta an Phlean le foilsiú gach sé mhí, agus tá an chéad cheann le bheith foilsithe thart ar mhí Iúil.  Tá dul chun cinn nach beag bainte amach cheana, áfach, i dtaca le go leor beart de chuid an Phlean, chomh maith le tionscnaimh eile a rachaidh chun tairbhe go suntasach do phobail tuaithe.

D’fhonn léargas a fháil ar an dul chun cinn atá déanta go dtí seo, tá Tuarascáil Eatramhach curtha le chéile maidir leis an bPlean Gníomhaíochta um Fhorbairt Tuaithe ina bhfuil cur síos ar na tionscnaimh atá curtha i bhfeidhm go dtí seo.  Is féidir teacht ar an Tuarascáil Eatramhach anseo.

View Full Article