Bunaíodh Tascfhórsa do Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh faoi chathaoirleacht Údarás na Gaeltachta i Mí Meán Fhómhair 2017, i ndiaidh don phobal áitiúil éileamh a dhéanamh ar chabhair éigeandála ón stáit toisc an chailliúint daonra atá tárlaithe ó 1956 i leith.

Nochtaigh Dr Breandán Ó Caoimh cé chomh duairc is atá scéal inmharthanachta an phobail seo de ina chuid taighde soc-eacnamaíochta i 2017 – ísliú 41% ar dhaonra na Gaeltachta in Uíbh Ráthach, an tríú chuid des na bailte fearainn tréigthe, ós cionn 1,800 tithe folamh.

Ghlac breis is fiche eagras, idir rannóga stáit agus grúpaí pobail páirt ar an dTascfhórsa agus í mar aidhm ag an grúpa ná beartais réadúla a aithint chun dul i ngleic leis an dtitim daonra, an dul an aois pobail, agus an mheath eacnamaíochta agus sóisialta.

Tar éis obair bliana, le cabhair an chomhairleora Ciarán Ó Loinsigh, ghlac ball-eagrais an tascfhórsa go foirmeálta leis an nGníomhphlean trí bliana, ina bhfuil ós cionn 100 gníomh luaite atá dírithe go príomha ar fhostaíocht agus ar chaighdeán saoil sa cheantar a fheabhsú, agus iad roinnte de réir na colúin atá áirithe sa Ghníomhphlean um Forbairt Tuaithe.

Táthar ag súil leis go mbeidh 3% de mhéadú ar an daonra, le 10 teaghlach sa bhreis ag cónaí sa gceantar agus 145 post nua lánaimseartha a chruthú sa cheantar i measc torthaí na hoibre.

D’éirigh leis an dTascfhórsa maoiniú a ghnóthú ón gCiste um Athghiniúint agus Forbairt Tuaithe faoi scáth Údarás na Gaeltachta i Mí Feabhra 2019, chun cabhrú leo mianta an Ghníomhphlean a bhrú ar aghaidh.   Tá úsáid á bhaint as an mhaoiniú seo chun breis taighde a dhéanamh agus chun Bainisteoir Tionscadal a fhostú chun comhórdnú a dhéanamh ar an obair i leith an phlean.