Plean Gníomhaíochta d’Fhorbairt Tuaithe

Tá sé mar aidhm le Fíorú Acmhainneacht na Tuaithe, Plean Gníomhaíochta an Rialtais um Fhorbairt Tuaithe, leas a bhaint as acmhainn iontach phobail tuaithe na hÉireann le feabhas a chur ar shaol na ndaoine atá ina gcónaí agus ag obair i gceantair thuaithe.

Trí chreat tacaí náisiúnta agus áitiúla, tá cur chuige comhordaithe á ghlacadh sa Phlean Gníomhaíochta ar fud an Rialtais i dtaca le forbairt eacnamaíoch agus shóisialta cheantar tuaithe na hÉireann.  Cumhdaíonn an Plean tréimhse trí bliana agus tá sraith gníomhaíochtaí faoi cheangal ama ann ar a ndéanfar monatóireacht agus tuairisciú rialta.

Is iad na príomhaidhmeanna:

  • tacú le pobail tuaithe inbhuanaithe agus bheoga;
  • tacú le fiontair agus le fostaíocht;
  • ár n-acmhainn a uasmhéadú maidir le turasóireacht tuaithe agus áineas tuaithe;
  • an cultúr agus an chruthaitheacht a chothú i bpobail tuaithe;
  • agus bonneagar agus nascacht tuaithe a fheabhsú.

Íoslódáil an Plean

Colún 1:
Tacú le Pobail Inbhuanaithe

Aithnítear leis na gníomhartha faoin gColún seo nach mór gur áiteanna iad ár bpobail tuaithe ina bhféadfaidh daoine cónaí, dul ag obair agus a gclann a thógáil i dtimpeallacht ar ardchaighdeán.

Mar gheall ar thionscnaimh ar nós Scéim Athnuachana na mBailte agus na Sráidbhailte a chur i bhfeidhm, in éineacht le tionscnaimh spriocdhírithe d’fhonn pobail tuaithe áitiúla a chumhachtú agus seirbhísí áitiúla a fheabhsú, déanfar áit níos fearr de cheantar tuaithe na hÉireann chun cónaí ann agus le bheith ag obair ann.

Féach ar na Cás Staidéir

Colún 2: Tacú le Fiontair agus le Fostaíocht

Is é is aidhm leis an gColún seo tacú le cruthú post ar fud na hÉireann, agus fiontair a fhás agus a mhealladh, lena n-áirítear gnóthais nuathioscanta agus comhlachtaí infheistíochta dírí coigríche. Is ollmhór an fhéidearthacht atá ann ar fud cheantar tuaithe na hÉireann deiseanna fostaíochta nua a chruthú, lena n-áirítear in earnálacha ar nós Agraibhia, an earnáil Mhara, Seirbhísí Airgeadais agus tionscail nua eile.

Tacóidh na gníomhartha faoin gColún seo le féidearthacht fiontraíochta agus post cheantar tuaithe na hÉireann agus cabhróidh siad le cuardaitheoirí poist agus soláthrófar na scileanna is gá chun freastal ar riachtanais na dtionscal.

Féach ar na Cás Staidéir

Colún 3:
Ár nAcmhainn a Uasmhéadú maidir le Turasóireacht Tuaithe agus Áineas Tuaithe

Tá deiseanna ollmhóra i gceantar tuaithe na hÉireann an leas is mó is féidir a bhaint as féidearthacht ár n-acmhainní nádúrtha agus ár n-oidhreacht thógtha chun tacú le forbairt eacnamaíoch. Leis na gníomhartha faoin gColún seo tacófar le poist inbhuanaithe trí thionscnaimh turasóireachta spriocdhírithe, Tuarasóireacht Ghníomhaíochta a chur chun cinn, agus ár n-oidhreacht nádúrtha agus thógtha a chur chun cinn, lena n-áirítear i gceantair Ghaeltachta.

Féach ar na Cás Staidéir

Colún 4:
An Cultúr agus an Chruthaitheacht a Chothú i bPobail Tuaithe

Cuireann rochtain ar na healaíona i bpobail tuaithe go mór le saibhreas an tsochaí ar go leor bealaí. Tá sé tábhachtach go mbainfidh muid leas as acmhainn an chultúir agus na cruthaitheachta inár bpobail tuaithe d’fhonn saol an phobail a fheabhsú.

Le Clár Éire Ildánach an Rialtais, tacófar le straitéisí chun rochtain ar imeachtaí ealaíon agus cultúrtha a fheabhsú go mór do lucht na tuaithe. Leis na gníomhartha faoin gColún seo déanfar an Ghaeilge a chur chun cinn freisin mar phríomhacmhainn chultúir.

Féach ar na Cás Staidéir

Colún 5:
Bonneagar agus Nascacht Tuaithe a Fheabhsú

Tá nascacht, cibé acu trí naisc iompair nó nascacht dhigiteach, thar a bheith tábhachtach do dhaoine ina gcónaí agus ag obair i gceantair thuaithe. Aithnítear é sin sa Phlean Gníomhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus tugtar aghaidh air.

Is príomhsprioc de chuid an Rialtais é leathanbhanda ardluais a chur ar fáil do gach áitreabh sa tír. Tá sé sin á dhéanamh ar bhonn céimnithe tríd an bPean Náisiúnta Leathanbhanda, agus cuirfear deiseanna nua eacnamaíocha ar fáil leis d’fhiontraithe atá lonnaithe i gceantar tuaithe, chomh maith le naisc shóisialta a fheabhsú. Is tosaíochtaí iad naisc iompair a fheabhsú agus infheistíocht a dhéanamh i gcosaint ar thuile faoin gColún seo freisin.

Féach ar na Cás Staidéir