Seoladh Tionscnamh Suaitheanta na nGormbhealaí i Meitheamh 2016 agus, mar thoradh air, tá turasóirí ag tabhairt cuairte ar cheantair thuaithe an Chabháin, Liatroma, an Longfoirt agus Ros Comáin trí bhíthin uiscebhealaí a cheanglaíonn 22 cheann de bhailte agus sráidbhailte ar ghormbhealach feadh na Sionainne agus feadh Uiscebhealach na Sionainne-na hÉirne. Is ionann Gormbhealaí agus gréasán de rianta faofa, brandáilte ilghníomhaíochta ar aibhneacha agus ar chanálacha agus in aice leo, lenar féidir rochtain a fháil ar shaoráidí rothaíochta, siúil, canúála agus clár-chéaslóireachta feadh an bhealaigh.

Bhí gá le comhoibriú forleathan idir comhlachtaí poiblí, gnóthaí turasóireachta agus pobail áitiúla chun togra láidir turasóireachta a chruthú. Mar thoradh ar thionscadal Gheilleagar Todhchaí na Sionainne Uachtaraí/na hÉirne (USEFE) – is é sin, comhpháirtíocht idir na ceithre údarás Seoladh Gormbhealach Suaitheanta REDZ Dé hAoine, an 24 Meitheamh 2016 áitiúla i gcomhar le hUiscebhealaí Éireann agus tacaíocht á fáil ó Bhord na Móna agus ó BSL – tá comhordú déanta ar ghníomhaíochtaí forbartha agus margaithe táirgí. Bunaíodh USEFE chun léiriú a thabhairt ar an tslí inar féidir le forbairt faoi cheannas lucht gnó cabhair a thabhairt maidir le fás eacnamaíochta a ghiniúint agus poist a chruthú sa cheantar.

San iomlán, tairgeann Gormbhealaí na Sionainne agus na Sionainne-na hÉirne os cionn 200km de rianta céaslóireachta, os cionn 70km de rianta siúil agus os cionn 50km de rianta rothaíochta, agus iad ar fad suite gar in aice le cuid de na tírdhreacha abhann agus canála is áille dá bhfuil ann sa tír. Le clár REDZ an Rialtais cuireadh cúnamh ar fáil chun forbairt a dhéanamh ar chumas na bpobal agus na ngnóthaí sna bailte agus sna sráidbhailte feadh an Ghormbhealaigh leas a bhaint as an acmhainn iomlán turasóireachta a bhaineann leis.