Agus í lonnaithe ar iarthailte Eastát Wandesforde, is é atá i bPáirc Fionnachtana Chaisleán an Chomair ná 80 acra ina bhfuil coillearnach nádúrtha agus lochanna ríghalánta. Cuireadh an Pháirc ar bun ar dtús mar thionscadal pobail chun baile Chaisleán an Chomair a athnuachan tar éis dhúnadh na mianach guail sa bhliain 1969.

Is fiontar sóisialta/pobail í an Pháirc agus feidhmítear í ar bhonn neamhbhrabúis. Bunaíodh an Pháirc chun an turasóireacht tuaithe a chur chun cinn, agus is iontach an méid atá bainte amach ag pobal agus oibrithe deonacha na Páirce ó shin i leith. Déantar aon bharrachas airgeadais a ghintear a athinfheistiú ar ais sa Pháirc freisin.

Osclaíodh an pháirc measartha ‘óg’ seo don phobal sa bhliain 2007 nuair a seoladh an Taispeántas Mianadóireachta Guail, an tIonad Cuairteoirí agus na stiúideonna Ceardaíochta Dearaidh, atá lonnaithe san iarchlós stábla. Leantar ar aghaidh leis an bPáirc a fhorbairt i gcónaí agus bíonn sí ag obair go gníomhach chun raon gníomhaíochtaí corraitheacha áineasa, cultúrtha agus oideachasúla a cheapadh do chuairteoirí de gach aois.

Le cúnamh ó Chiste na gCuntas Díomhaoin, shuiteáil Páirc Fionnachtana Chaisleán an Chomair Ziplíne agus Ardchúrsa Rópaí Arda sa bhliain 2016.  A bhuí leis na saoráidí breise sin, aithnítear Páirc Fionnachtana Chaisleán an Chomair mar ní is díol spéise don lá ar fad anois.  Forbraíodh na saoráidí sin ar mhaithe le díriú ar phobal nua níos leithne (déagóirí/daoine fásta agus grúpaí go háirithe – margaí amhail clubanna spóirt, meánscoileanna, scabhtaí, etc.) agus, dá bharr sin, tá an Pháirc in ann leas a bhaint as sruth nua giniúna ioncaim.  Mar thoradh ar chlúdach na ziplíne agus an ardchúrsa rópaí sna meáin, cuireadh arís eile leis an gcáil atá ar Pháirc Fionnachtana Chaisleán an Chomair mar shaoráid ardchaighdeáin áineasa allamuigh i gCill Chainnigh agus i réigiún Laighean. Táthar in ann tuilleadh gníomhaíochtaí a chur ar fáil sa Pháirc anois mar gheall air sin freisin.

Tá an Pháirc ag dul ó neart go neart ó osclaíodh den chéad uair í, agus í ag mealladh na mílte cuairteoir gach bliain. Thug níos mó ná 117,000 duine cuairt uirthi sa bhliain 2015. Bronnadh an Dámhachtain Gnó don Turasóireacht Chultúrtha/Oidhreachta de chuid Chomhlachas Tráchtála Chill Chainnigh ar Pháirc Fionnachtana Chaisleán an Chomair sa bhliain 2015 freisin.  Liostaíodh í chomh maith mar ‘Cheann de na Trí Ní is Díol Spéise is Fearr don Teaghlach i gCúige Laighean’ sna blianta 2012 agus 2013. De réir TripAdvisor, tá an Pháirc i measc na 5 ní is díol spéise is fearr i gCill Chainnigh freisin.