Tá Grúpa Pobail na Ráithe, atá lonnaithe i mbaile fearainn atá suite idir bailte móra Ráth Maoláin, Ráth Mealtain, Bhaile na nGallóglach agus na Ceathrún Caoile i gCo. Dhún na nGall, ag gabháil d’fhorbairt áitiúil agus pobail le roinnt blianta anuas ina cheantar féin.

Thar an tréimhse sin, tá an grúpa ag obair gan stad chun deiseanna áineasa agus spóirt a chur ar fáil don phobal, lena n-áirítear faichí imeartha, seomraí gléasta agus cúirt leadóige, ar nithe iad sin ar fad a maoiníodh trí dheontais bheaga agus trí ghníomhaíochtaí bailithe airgid a cuireadh i gcrích laistigh den phobal. Ba é a bhí i bhfís an ghrúpa ná go mbeadh ionad nua pobail ina mhol i gcroílár an phobail agus go dtabharfadh sé borradh sóisialta a raibh géarghá leis don cheantar.

 

 

Arsa Fiona Boyle, Cathaoirleach Ghrúpa Pobail na Ráithe, “Bhí fís mhór againn, cinnte, agus shíl roinnt daoine go raibh sí rómhór do phobal beag dár leithéid, ach bhí a fhios againn go dtiocfadh linn ár n-aidhm a bhaint amach maidir le lárionad a thógáil dár bpobal”.

...bhí a fhios againn go dtiocfadh linn ár n-aidhm a bhaint amach maidir le lárionad a thógáil dár bpobal”

Le tacaíocht ó LEADER, rinne an grúpa pleanáil don ionad nua pobail agus chuir siad ar fáil é, agus fónann an t-ionad sin mar acmhainn do gach duine sa phobal trí áit a sholáthar i gcomhair raon leathan gníomhaíochtaí agus seirbhísí áineasa a chuireann ar a gcumas inbhuanaitheacht agus inmharthanacht fhadtéarmach a bpobail bhig tuaithe a áirithiú. Bhí baint ghníomhach ag an ngrúpa leis an gcéim pleanála agus tógála, agus leanann siad de bhaint a bheith acu le reáchtáil an ionaid. Tá rannpháirtí amháin Tús ar fostú acu ar bhonn páirtaimseartha mar Riarthóir Oifige agus tá feighlí ar fostú acu fosta. Tá sé mar aidhm acu tuilleadh daoine a fhostú amach anseo. “Chuaigh an chuid is mó againn ar scoil le chéile agus tá ár gclann á dtógáil anseo againn anois. Cé go bhfuil laghdú daonra agus imirce ag tarlú i bpobail eile, tá a mhalairt ag tarlú anseo “, arsa Marianne Buchanan, Cathaoirleach Cúnta Ghrúpa Pobail na Ráithe.