Is ionann Scéim na Siúlóidí, a seoladh in 2008, agus íocaíocht bunaithe ar chothabháil d’úinéirí talún a choinníonn caoi mhaith ar phíosaí de na siúlóidí a théann trína gcuid talún. Tá an scéim i bhfeidhm faoi láthair ar 39 cosán go náisiúnta, le thart ar 1,911 úinéir talún páirteach ann. Tá gealltanas sa Phlean Gníomhaíochta um Fhorbairt Tuaithe na hÉireann go leathnófaí scéim na siúlóidí idir 2017 agus 2019.

Tosaíonn Slí iomráiteach Rinn Mhuintir Bháire i mBeanntraí agus tugann sí chomh fada leis an teach solais thú go gob leithinis Rinn Mhuintir Bháire agus ar ais bealach an chósta.  Leanann an cosán ar aghaidh ansin trí ghleannta agus shléibhte Iarthar Chorcaí ó Dhrom Dhá Liag go dtí an Chaolchoill go mbuaileann sé le Slí Bhéara agus Slí Ghaeltacht Mhúscraí.

Seans gurb é an Teach Solais sa Tuairín an chuid is aitheanta de Shlí Rinn Mhuintir Bháire agus tá sé ar cheann de na háiteanna is tábhachtaí sa cheantar ar fad a mheallann turasóirí. Is iomaí cuairteoir a thiomáineann an tslí seo thar Chosán na nGabhar ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin amach go dtí an Tuairín, ar mhaithe leis an gcosán a shiúl amach chuig an teach solais, atá lonnaithe i Limistéar faoi Chaomhnú Speisialta.

Mar gheall ar an tóir seo atá air agus ar an gcineál dromchla a bhí ar an talamh, bhí an cosán an-chaite mar gheall ar an méid siúil a bhí á déanamh air.  Bhí sé chomh caite in áiteanna go raibh siúlóirí (siúlóirí gan taithí go leor acu) á fháil an-deacair siúl air.  Mar thoradh air sin, d’imigh siúlóirí ón gcosán chun cosáin níos sábháilte agus níos tirime a fháil dóibh féin, rud a d’fhág gur creimeadh cosáin eile sa ghnáthóg thábhachtach seo.

Tar éis cead a fháil trí na húdaráis pleanála agus le haontú ón tSeirbhís Náisiúnta Cosán agus Fiadhúlra, cuireadh pleananna in áit chun an cosán a uasghrádú agus a chur ar mhalairt slí. Lorgaíodh maoiniú tríd an Scéim Mhaoiniúcháin do Chothabháil Cosán in 2014 ón Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil mar a bhí.

Bronnadh €30,000 ar an tionscadal agus tosaíodh ar an obair in earrach 2015.  Le hobair mhall, chúramach agus neamhdhíobhálach, leagadh dromchla nua agus baineadh amach aon fhána géar a bhí ann. Athúsáideadh aon fhód a baineadh amach do pháirteanna nua don chosán chun páirteanna eile den chosán a bhí caite a chlúdach le go mbeadh an cosán chomh nádúrtha is a d’fhéadfadh sé a bheith agus chun dromchla daingean, sábháilte a chur ar fáil do chuairteoirí.

Cuireadh an obair i gcrích in earrach 2016 agus feiceann cuairteoirí, daoine áitiúla agus páirtithe leasmhara gur éirigh thar cionn leis. Is féidir le cuairteoirí den uile aoisghrúpa agus den uile chumas siúl chuig an teach solais anois agus sásamh a bhaint as na radhairc áille atá as.

Dúirt duine áitiúil ceann de na rudaí ba deise a dúradh faoin áit “D'éirigh le mo mháthair, atá 86 bliain d’aois, an chéad mhíle den chosán a shiúl agus tá sí thar a bheith sásta a bheith in ann imeacht den bhóthar agus áilleacht den sórt sin a fheiceáil. Ní raibh sí in ann an cosán a shiúl le roinnt mhaith blianta mar go raibh sé ródheacair di.”

Toradh maith ar an obair.