Ceantar Tuaithe
na hÉireann

Fíorú Acmhainneacht na Tuaithe

Tá an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta freagrach as dul chun cinn fadtéarmach eacnamaíoch agus sóisialta a chur chun cinn agus a éascú ar fud na tuaithe in Éirinn. Tá an Roinn freagrach as an bPlean Gníomhaíochta um Fhorbairt Tuaithe a chomhordú. Ar na príomhréimsí freagrachta eile tá cur i bhfeidhm ghnéithe LEADER den Chlár Forbartha Tuaithe 2014-2020 agus raon eile scéimeanna a sheachadadh,

lena n-áirítear Scéim Áineasa Tuaithe, Scéim na Siúlóidí Tuaithe, scéim Athnuachana Bailte agus Sráidbhailte agus CLÁ‏R. Is tosaíochtaí lárnacha freisin iad líonra Oifigí an Phoist a fhorbairt agus seachadadh céimnithe tráthúil leathanbhanda.

Nuacht is Déanaí

Ambasadóir don Phlean Gníomhaíochta um Fhorbairt Tuaithe

Pat Spillane

Ceapadh iar-pheileadóir CLG Chiarraí, an tUasal Pat Spillane, mar Ambasadóir do Fíorú Acmhainneacht na Tuaithe – an Plean Gníomhaíochta um Fhorbairt Tuaithe.  D’fheidhmigh an tUasal Spillane roimhe seo mar Chathaoirleach an Choimisiún ar Fhorbairt Eacnamaíoch na gCeantar Tuaithe, ar a dtugtar CEDRA. Cuideoidh an tAmbasadóir cuspóirí an phlean gníomhaíochta a chur in iúl agus oibreoidh sé le pobail áitiúla chun é a chur i ngníomh.  Tá an tUasal Spillane ina bhall freisin den Choiste Faireacháin, a dhéanfaidh maoirseacht ar chur i bhfeidhm an Phlean Gníomhaíochta.  Beidh an tUasal Spillane ag amharc ar réimsí dea-chleachtais a d’fhéadfaí a athchruthú ar fud phobail tuaithe na hÉireann agus beidh sé ag tuairisciú don Choiste ar thionchar praiticiúil an Phlean Gníomhaíochta ar cheantair thuaithe na hÉireann mar aon le haon constaicí atá ann maidir le seachadadh. Beidh áthas air casadh le pobail agus daoine atá ag obair ar fud na tire chun an leas is fearr a bhaint as a gceantair féin. Is féidir teagmháil a dhéanamh le Pat ag an seoladh ríomhphoist seo:

rural.ambassador@drcd.gov.ie

Polasaithe & Tionscnaimh

Bain úsáid as na naisc le tuilleadh a fhoghlaim faoi na tionscnaimh go léir agus an clár atá ar fáil.