Foilsíodh an Chairt do Cheantar Tuaithe na hÉireann i mí Eanáir 2016. Is éard atá sa Chairt "ráiteas ar thiomantas an Rialtais tacú le ceantair thuaithe na hÉireann a athnuachan agus bunús a chur faoi fhorbairt inbhuanaithe phobail thuaithe na hÉireann amach anseo."

Aithníodh i bhfís na Cairte go raibh tacaíocht láidir ag teastáil ó phobail thuaithe na tíre agus leagadh amach inti líon saintiomantas faoina mbunófaí creataí agus cleachtais chun tacú le geilleagar na tuaithe agus le sochaí na tuaithe a athnuachan, go háirithe sna réimsí a bhaineann le fiontair a bhunú agus a fhorbairt, an oidhreacht chultúrtha faoin tuath a choimeád agus a athbhunú, tacú le bailte agus lonnaíochtaí atá ann cheana agus iad a chosaint, pobail thuaithe shábháilte agus shlána agus caighdeán saoil níos fearr a bheith ag gach duine atá ina chónaí faoin tuath. Leagadh béim sa Chairt chomh maith ar an tábhacht a bhaineann le rannpháirtíocht iomlán na bpobal tuaithe a éascú nuair a bhíonn cinntí a mbeidh tionchar acu orthusan á ndéanamh, ag gach céim nuair a bheidh polasaí á dhéanamh agus á chur i bhfeidhm.

Rinneadh na tiomantais sa Chairt faoi cheithre cheannteideal:

  • Creat Náisiúnta Beartas Forbartha Tuaithe
  • Plé Náisiúnta: Cumarsáid Éifeachtach
  • Plé Áitiúil: Údaráis Áitiúla agus Coistí forbartha Áitiúil agus Pobail (LCDCanna)
  • An Comhbheartas Talmhaíochta agus Forbairt na Tuaithe: An Ghné IdirnáisiúntaIs é is cuspóir leis an gcáipéis seo ná na tiomantais a rinneadh faoin gCairt agus mar a cuireadh i bhfeidhm iad a athbhreithniú, go háirithe i gcomhthéacs fhoilsiú an Phlean Gníomhaíochta um Fhorbairt Tuaithe.
  • D'athdhearbhaigh an Rialtas a thiomantas arís do bheartais agus straitéisí earnálacha a bhfuil tús curtha leo cheana féin a mbeidh tionchar mór acu sin ar phobail thuaithe - leithéidí Food Wise 2025, an Plean Náisiúnta Leathanbhanda agus an Plean Gníomhaíochta do Phoist.

Charter for Rural Ireland Status of Commitments