Tá Ciste na gCuntas Díomhaoin comhdhéanta de chistí neamhéilithe ó chuntais in institiúidí creidmheasa in Éirinn. Aistrítear chuig an gCiste gach bliain aon chistí díomhaoine nó polasaithe neamhéilithe árachas saoil nár aiséiligh sealbhóir bunaidh an chuntais nó an pholasaí ná a dtairbhithe (cé go bhfuil ceart ráthaithe aiséilimh ag úinéirí tairbhiúla ar a maoin am ar bith amach anseo).

Ceadaítear leis an reachtaíocht lena rialaítear an Ciste gur féidir é a úsáid chun na gcríoch seo a leanas:

- forbairt phearsanta agus shóisialta daoine atá faoi mhíbhuntáiste eacnamaíoch nó sóisialta;

- forbairt oideachasúil daoine atá faoi mhíbhuntáiste oideachasúil, nó

- daoine faoi mhíchumas.

Is chun na gcríoch sin a ullmhaíonn an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta Scéimeanna Eisíocaíochta agus Pleananna Gníomhaíochta.

Bhí an Scéim Eisíocaíochta reatha ar siúl go dtí deireadh na bliana 2016. Tá próiseas comhairliúcháin ar bun ag Aonad na Straitéise Tuaithe faoi láthair ina bhfuiltear ag lorg tograí lena gcur ar áireamh i Scéim nua chun an tréimhse 2017-2019 a chlúdach.  Dréachtófar Plean Gníomhaíochta do 2017 faoin Scéim Eisíocaíochta nua sin. Cuimseofar sa phlean sonraí faoi scéimeanna sonracha agus cláir shonracha a n-oibreoidh Ranna eile iad tríd an gCiste a úsáid.

An Beart Fiontar Sóisialta
Riarann an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta an beart Fiontar Sóisialta faoi Chiste na gCuntas Díomhaoin. Is é aidhm an bhirt an tionchar a bhíonn ag fiontair shóisialta a mhéadú trí fheabhas a chur ar a n-acmhainneacht seirbhísí a sholáthar agus ioncam trádáilte a ghiniúint trí dheontais bheaga chaipitil agus maoiniú chun tacú le hacmhainneacht a chur ar fáil dóibh.

I mí Feabhra 2017, d’iarr Pobal, thar ceann na Roinne, iarratais ar mhaoiniú faoi bheart Fiontar Sóisialta Phlean Gníomhaíochta na gCuntas Díomhaoin. Tá sonraí na dtionscadal ar éirigh leo ar fail anseo.