Tacaíonn clár LEADER le fiontair phríobháideacha agus le grúpaí pobail araon agus iad ag soláthar tionscadal atá dírithe ar cháilíocht na beatha a fheabhsú i gceantair thuaithe agus éagsúlú na gníomhaíochta geilleagraí i gceantair thuaithe a spreagadh. Cuirtear an cistiú ar fáil trí Ghrúpaí Gníomhaíochta Áitiúla (LAGanna) ar aon dul leis na Straitéisí Forbartha Áitiúla a n-ullmhaíonn na Grúpaí Gníomhaíochta Áitiúla iad i leith na 28 gceantar fhoréigiúnacha in Éirinn. Is ar bhonn na gcuspóirí atá leagtha amach i ngach straitéis aonair a roghnaíonn an Grúpa Gníomhaíochta Áitiúil a chuid tionscadal. Gabhann raon téamaí sainithe leis na cuspóirí sin. Áirítear leis na téamaí sin forbairt fiontar agus cruthú fostaíochta, forbairt bailte tuaithe, cuimsiú sóisialta, agus an comhshaol.

Is ionann agus €250 milliún an cistiú iomlán atá ar fáil faoi Chlár LEADER 2014-2020. Dáileadh €220 milliún san iomlán ar na Contaetha agus tá na leithdháiltí cistiúcháin uasta sin leagtha amach sa Tábla thíos.

Anuas air sin, dáilfear €30 milliún sa bhreis ar fud na tíre le haghaidh na nithe seo:

  • Tionscadail chomhair lena mbaineann dhá Ghrúpa Gníomhaíochta Áitiúla nó níos mó in Éirinn nó i dtíortha eile – €10 milliún;
  • Criosanna Forbartha Eacnamaíche Tuaithe – buiséad €5 mhilliún;
  • Táirgeoirí bia cheardaí – €15 mhilliún

Tá tuilleadh faisnéise, lena n-áirítear sonraí teagmhála le haghaidh na nGrúpaí Gníomhaíochta Áitiúla, ar fáil ar an suíomh Gréasáin seo a leanas: https://www.chg.gov.ie/rural/rural-development/leader

Leithdháiltí Contae Chlár LEADER, 2014-2020
Contae Leithdháileadh Cláir
Ceantar Tuaithe Bhaile Átha Cliath €6,370,438.43
Cill Dara €5,261,600.01
An Mhí €6,903,123.57
Cill Mhantáin €6,336,549.00
Ceatharlach €6,416,803.43
Cill Chainnigh €7,791,572.91
Loch Garman €9,840,140.56
Tiobraid Árann €10,103,443.28
Contae Phort Láirge €7,522,796.18
Contae Chorcaí (scoilte ina 3 cheantar fhoréigiúnacha) €13,938,823.22
Ciarraí €10,219,868.29
An Clár €8,920,224.65
Contae Luimnigh €9,276,593.96
Contae na Gaillimhe €12,195,883.61
Maigh Eo €11,121,431.88
Ros Comáin €8,852,659.22
€6,101,862.01
Liatroim €5,998,474.74
Sligeach €7,655,647.81
An Cabhán €8,522,285.84
Dún na nGall €12,913,877.86
Muineachán €7,592,719.51
Laois €7,124,586.86
An Longfort €7,597,623.07
Uíbh Fhailí €8,036,763.90
An Iarmhí €7,384,206.22
Iomlán €220,000,000