An Scéim Leathanbhanda Tuaithe – Ár Ról

Gealltar sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta tabhairt faoi bhearta chun cabhrú leis an líonra a chur i bhfeidhm a luaithe a dhámhfar an conradh nó na conarthaí.  Cuireadh de chúram ar an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta a chinntiú nach mbeidh aon bhacainní áitiúla ann ar imscaradh an líonra agus limistéir thosaíochta a shainaithint maidir le cur i bhfeidhm an líonra. Cuirfear an obair sin san áireamh sa phróiseas soláthair agus sa sceideal cur i bhfeidhm don tairgeoir rathúil/do na tairgeoirí rathúla.

Chuir an Roinn 2 Ghrúpa Gníomhaíochta Leathanbhanda Réigiúnacha ar bun, ar grúpaí iad a oibreoidh le hÚdaráis Áitiúla, le hOifigí Fiontair Áitiúil, le Grúpaí LEADER agus le gníomhaireachtaí ábhartha eile. A luaithe a dhámhfar conradh nó conarthaí ina leith, féachfaidh na Grúpaí Gníomhaíochta le dlús a chur le forbairt an bhonneagair líonra leathanbhanda i gceantar tuaithe na hÉireann. Déanfaidh sé amhlaidh trína chinntiú nach mbeidh aon bhacainní áitiúla ann ar chur i bhfeidhm an líonra sna ceantair thosaíochta. Cabhróidh siad le Straitéisí Digiteacha Tuaithe a fhorbairt freisin, faoi mar atá leagtha amach sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta.

Cé a bhainfidh tairbhe as an bPlean Náisiúnta Leathanbhanda?

Trí infheistíocht tráchtála leanúnach, bainfidh formhór ár gcathracha agus ár mbailte tairbhe as leathanbhanda ardluais thar na blianta atá le teacht. Beidh an infheistíocht ón Stát dírithe ar na ceantair sin nach bhfuiltear ag infheistiú iontu ar bhonn tráchtála.

Is é uaillmhian an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda clúdach iomlán leathanbhanda a bhaint amach ar fud na hÉireann laistigh de thréimhse 3 bliana – 5 bliana tar éis tosú ar an líonra a chur i bhfeidhm ar mhórscála. Bainfear é sin amach trí mheascán d’infheistíocht tráchtála agus d’idirghabháil faoi stiúir an Stáit.  Tá siad seo a leanas i measc na ngnéithe de phróifíl an cheantair ar dóigh go dtabharfar aghaidh air tríd an straitéis idirghabhála:

 • 96% den mhórchríoch náisiúnta
 • 100,000 km den ghréasán bóithre
 • Gach oileán amach ón gcósta
 • Níos mó ná 757,000 seoladh poist
 • 1.8m saoránach (38% den daonra náisiúnta)
 • 688,000 duine den fhórsa saothair gníomhach (38% den iomlán náisiúnta)
 • 214,000 fostaí bóna bháin (34% den iomlán náisiúnta)
 • 89% d’oibrithe feirme (139,000 feirmeoir ar fud na tíre)
 • 80,266 fheirm (94% den líon iomlán náisiúnta feirmeacha)
 • 63,440 gnóthas nach gnóthais feirme iad (tithe leaba is bricfeasta, siopaí, cleachtaí míochaine, etc.)
 • 62,226 fhiontar bheaga agus mheánmhéide, ar micrifhiontair atá i bhformhór díobh
 • 1,522 scoil (40% den líon iomlán)
 • 601 lárionad gnó (7% den líon iomlán náisiúnta)

Dualgais an Oifigigh Leathanbhanda

Shainaithin an Tascfhórsa Fón Póca agus Leathanbhanda an gá atá ann go sannfadh údaráis áitiúla oifigeach ar a mbeadh freagracht as seirbhísí leathanbhanda agus fón póca.

Chuir an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta cistiú ar fáil do gach údarás áitiúil ionas go bhféadfaidís oifigeach a shannadh chun freagracht shonrach a ghlacadh as seirbhísí leathanbhanda agus fón póca. Tá Oifigeach Leathanbhanda ceaptha ag 30 gcinn de na 31 údarás áitiúla go dtí seo. Tá an t-údarás áitiúil eile i mbun an phróisis chun Oifigeach Leathanbhanda a shainaithint agus a cheapadh faoi láthair.

Gníomhóidh an tOifigeach Leathanbhanda mar phointe teagmhála aonair laistigh de na húdaráis áitiúla le haghaidh rannpháirtíochta le soláthraithe teileachumarsáide.  Déanfaidh an t-oifigeach leathanbhanda bainistiú ar na struchtúir inmheánacha atá curtha i bhfeidhm ag na húdaráis áitiúla agus cinnteoidh sé go gcloífear leis na struchtúir sin. Beidh sé freagrach as sláine an phróisis a choimeád freisin.  Cabhróidh an t-oifigeach leis an ullmhúchán do chur i bhfeidhm an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda agus méadóidh sé feasacht ar sheirbhísí leathanbhanda sa chontae chomh maith.

Tá liosta tugtha thíos de na hOifigigh Leathanbhanda i ngach údarás áitiúil:

 Údarás Áitiúil Oifigeach Leathanbhanda Ríomhphost
Ceatharlach Eoin Lyng elyng@carlowcoco.ie
An Cabhán Kieran Hever khever@cavancoco.ie
An Clár Urban McMahon umcmahon@clarecoco.ie
Corcaigh Dan O’Sullivan Dan.osullivan@corkcoco.ie
Cathair Chorcaí Fergus Gleeson  Fergus_gleeson@corkcoco.ie
Dún na nGall Daragh McDonough DMCDONAG@donegalcoco.ie
Cathair Bhaile Átha Cliath Jamie Cudden Jamie.cudden@dublincity.ie
Dún Laoghaire-Ráth an Dúin Fergal Kelly fkelly@dlrcoco.ie
Fine Gall David Storey David.Storey@fingal.ie
Gaillimh Brian Barrett bbarrett@galwaycoco.ie
Cathair na Gaillimhe Alfie Jones Alfie.Jones@Galwaycity.ie
Ciarraí Diarmuid Reilly dreilly@kerrycoco.ie
Cill Dara Evelyn Wright ewright@kildarecoco.ie
Cill Chainnigh Steven Coverdale steven.coverdale@kilkennycoco.ie
Laois Antoinette Brennan AnBrennan@laoiscoco.ie
Liatroim Shane Tiernan stiernan@leitrimcoco.ie
Luimneach Mihai Bilauca Mihai.bilauca@limerick.ie
An Longfort Christine Collins ccollins@longford.ie
Paul Mulligan paul.mulligan@louthcoco.ie
Maigh Eo Stephen Carolan scarolan@mayococo.ie
An Mhí Fergus O’Rourke Fergus.orourke@meathcoco.ie
Muineachán John McArdle jmcardle@monaghancoco.ie
Uíbh Fhailí Ray Bell rbell@offalycoco.ie
Ros Comáin Annemarie Johnson ajohnston@roscommoncoco.ie
Sligeach Nigel Carter ncarter@sligococo.ie
Baile Átha Cliath Theas Marie Whelan mwhelan@SDUBLINCOCO.ie
Tiobraid Árann Simon Howe Simon.howe@tipperarycoco.ie
Port Láirge Jack Doyle jdoyle@waterfordcouncil.ie
An Iarmhí Gerry McCormack gmccorma@westmeathcoco.ie
Loch Garman Carolyne Godkin carolyne.godkin@wexfordcoco.ie
Cill Mhantáin Ceapachán ar feitheamh

Dul Chun Cinn ar Nascadh Leathanbhanda

 • Bhí 1.71 milliún ceann de shíntiúis ghníomhacha leathanbhanda ann in Éirinn ag deireadh mhí na Nollag 2016. B’ionann é sin agus méadú 0.3% ar an bhfigiúr don ráithe roimhe sin. Bhí sé cothrom le méadú 0.1% ar an bhfigiúr do mhí na Nollag 2015 freisin.
 • Bhí méadú (de 17,582 shíntiús) ann ar an líon iomlán síntiús leathanbhanda líne fosaithe sa ráithe seo, ach bhí laghdú (de 12,042 shíntiús) ann ar an líon iomlán síntiús leathanbhanda mhóibíligh.
 • I ráithe 4 den bhliain 2016, ba rangaithe mar shíntiúis chónaithe leathanbhanda a bhí 82.9% de shíntiúis leathanbhanda ar gach ardán. Is é leathanbhanda cábla an t-ardán ag a bhfuil an céatadán is airde de shíntiúis chónaithe i gcomparáid le síntiúis ghnó. I gcodarsnacht leis sin, is ag leathanbhanda móibíleach atá an céatadán is airde de chustaiméirí gnó.

Is amhlaidh, ó ráithe 4 den bhliain 2014 i leith, go bhfuil fás seasta tagtha ar an líon síntiús leathanbhanda fhosaithe. Tá laghdú tagtha ar an líon síntiús leathanbhanda mhóibíligh sa tréimhse chéanna. Ba cheart a thabhairt faoi deara nach n-áirítear i dtuarascálacha ó ComReg maidir leis an líon síntiús gníomhach leathanbhanda agus maidir leis an líon síntiús gníomhach leathanbhanda mhóibíligh figiúirí maidir le sásanna láimhe (amhail fóin chliste) a úsáidtear chun an tIdirlíon a rochtain.

Foinse: Tuarascáil ó ComReg maidir le Margadh Cumarsáide na hÉireann, Tuarascáil Ráithiúil maidir le Sonraí Tábhachtacha (sonraí do ráithe 4 den bhliain 2016) https://www.comreg.ie/publication/irish-communications-market-quarterly-key-data-report-data-q4-2016/

Tuarascálacha ar Dhul Chun Cinn

Tá Grúpa Forfheidhmithe curtha ar bun chun maoirseacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm tráthúil na ngníomhaíochtaí go léir sa Tuarascáil Tascfhórsa. Beidh ról lárnach ag an nGrúpa maidir le monatóireacht agus dul chun cinn, lena chinntiú go seachadfar na gníomhaíochtaí go léir atá molta ag an Tascfhórsa. Cuirfidh an Grúpa Forfheidhmithe tuarascálacha ar dhul chun cinn ar fáil go ráithiúil. Foilsíodh an chéad tuarascáil ar dhul chun cinn ar an 13 Meitheamh 2017.

Tascfhórsa R1 Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn

Ar mhaith leat tuilleadh faisnéise a fháil, léarscáileanna a rochtain nó a sheiceáil an bhfuil tú lonnaithe sa cheantar idirghabhála?

Dá mba mhaith leat tuilleadh faisnéise a fháil faoin bPlean Náisiúnta Leathanbhanda nó dá mba mhaith leat a sheiceáil an bhfuil d’áitreabh lonnaithe sa cheantar idirghabhála, tabhair cuairt ar shuíomh Gréasáin an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda ag www.broadband.gov.ie. Agus tú ansin, aimsigh d’áitreabh ar an léarscáil trí d’Éirchód a chur isteach, tríd an Aimsitheoir Éirchóid a úsáid nó trí do sheoladh a chlóscríobh isteach sa bhosca cuardaigh.

Teagmháil

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoin ról atá ag an Roinn maidir leis an bPlean Náisiúnta Leathanbhanda, déan teagmháil leis an Aonad um Líonra na nOifigí Poist agus Cur Chun Feidhme Leathanbhanda trí ríomhphost a sheoladh chuigbroadband@ahg.gov.ie nó trí ghlao a chur ar 018883240

Conair Eacnamaíoch an Atlantaigh

Tionscadal tábhachtach eile a bhfuilimid ag obair air is ea dul chun cinn a dhéanamh ar thogra Chonair Eacnamaíoch an Atlantaigh i gcomhar le geallsealbhóirí tábhachtacha ón earnáil phoiblí agus ón earnáil phríobháideach.

I mí an Mhárta 2017, chomhordaigh an Roinn bunú Thascfhórsa Chonair Eacnamaíoch an Atlantaigh.

Is é an aidhm atá le togra Chonair Eacnamaíoch an Atlantaigh acmhainn an réigiúin a uasmhéadú ó thaobh acmhainní nádúrtha, turasóireachta, bonneagair agus caipitil dhaonna de chun fás a spreagadh sa réigiún agus infheistíocht nua a thabhairt chuig na cathracha agus na bailte feadh bhord farraige an Atlantaigh.  Beidh an Tascfhórsa ina ardán le haghaidh comhair idir geallsealbhóirí ón earnáil phríobháideach, ón earnáil phoiblí agus ón bpobal i gcoitinne agus é mar aidhm aige plé a dhéanamh ar an dóigh is fearr ar féidir conair eacnamaíoch a chruthú.