An Scéim Athnuachana Bailte agus Sráidbhailte

Is é aidhm na Scéime seo tacú le hathbheochan bailte agus sráidbhailte fud fad na hÉireann d’fhonn a tharraingtí atá siad mar áiteanna le cónaí agus obair iontu a mhéadú. Shainaithin Údaráis Áitiúla raon leathan tionscadal i gcomhar le grúpaí pobail áitiúil agus le gnóthais áitiúla. Áiríodh leis na tionscadail sin feabhas a chur ar chlóis súgartha agus ar chosáin, áiseanna turasóireachta, saothar ealaíne poiblí agus oibreacha éagsúla arb é is aidhm dóibh sráid-dreach agus fearann poiblí na mbailte agus na sráidbhailte ar fud na tíre a fheabhsú ionas go mbeidh siad ina n-áiteanna níos tarraingtí agus níos inbhuanaithe le cónaí agus obair iontu. Seolfar treoirthionscnamh sa dara leath den bhliain chun iniúchadh a dhéanamh ar bhealaí a d’fhéadfaí áitíocht chónaithe a mhéadú i lár bailte agus sráidbhailte.

Cistiú

Tá gach baile beag agus sráidbhaile a gcónaíonn níos lú ná 10,000 duine iontu incháilithe le haghaidh cistiú a fháil. Tá dhá chatagóir de Bhailte/Shráidbhailte incháilithe ann:

 Catagóir 1:  Bailte/sráidbhailte a gcónaíonn níos lú ná 5,000 duine iontu.

Catagóir 2:  Bailte a gcónaíonn idir 5,000 duine agus 10,000 duine iontu.

Tá cistiú á leithdháileadh ar Údaráis Áitiúla chun suas go dtí 85% de chostas iomlán gach tionscadail a sheasamh.

Sonraí Teagmhála don Scéim Athnuachana Bailte agus Sráidbhailte

Contae Ainm Seoladh Ríomhphoist
Comhairle Contae Cheatharlach Bernie O’Brien bobrien@carlowcoco.ie
Comhairle Contae Cheatharlach Kieran Comerford kcomerford@carlowcoco.ie
Comhairle Contae an Chabháin Eoin Doyle edoyle@cavancoco.ie
Comhairle Contae an Chláir Leonard Cleary lcleary@clarecoco.ie
Comhairle Cathrach Chorcaí Pat Ledwidge pat_ledwidge@corkcity.ie
Comhairle Cathrach Chorcaí Valerie O’Sullivan Valerie_osullivan@corkcity.ie
Comhairle Contae Chorcaí Sharon Corcoran sharon.corcoran@corkcoco.ie
Comhairle Contae Dhún na nGall Paddy Doherty paddy.doherty@donegalcoco.ie
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath Brendan Kenny brendan.kenny@dublincity.ie
Comhairle Contae Dhún Laoghaire Ráth an Dúin Dearbhla Lawson dlawson@dlrcoco.ie
Comhairle Contae Fhine Gall Ann Marie Farrelly annmarie.farrelly@fingalcoco.ie
Comhairle Contae Fhine Gall Ethna Felten Ethna.Felten@fingal.ie
Comhairle Cathrach na Gaillimhe Eileen Ruane eileen.ruane@galwaycity.ie
Comhairle Contae na Gaillimhe community@galwaycoco.ie
Comhairle Contae Chiarraí Michael Scannell mscannell@kerrycoco.ie
Comhairle Contae Chill Dara Peter Minnock pminnock@kildarecoco.ie
Comhairle Contae Chill Dara Sonia Kavanagh skavanagh@kildarecoco.ie
Comhairle Contae Chill Chainnigh Simon Walton simon.walton@kilkennycoco.ie
Comhairle Contae Chill Chainnigh Maria Melia maria.melia@kilkennycoco.ie
Comhairle Contae Chill Chainnigh Martin Prendiville martin.prendiville@kilkennycoco.ie
Comhairle Contae Laoise Kieran Kehoe kkehoe@laoiscoco.ie
Comhairle Contae Laoise Michael Rainey mrainey@laoiscoco.ie
Comhairle Contae Laoise Ann Marie Kelly amkelly@laoiscoco.ie
Comhairle Contae Liatroma Michelle Reynolds mreynolds@leitrimcoco.ie
Comhairle Contae Liatroma Terence McGovern tmcgovern@leitrimcoco.ie
Comhairle Cathrach & Contae Luimnigh Pat Daly pat.daly@limerick.ie
Comhairle Contae an Longfoirt Barbara Heslin bheslin@longfordcoco.ie
Comhairle Contae an Longfoirt Lorraine O’Connor laustin@longfordcoco.ie
Comhairle Contae Lú Mary T Daly maryt.daly@louthcoco.ie
Comhairle Contae Mhaigh Eo Joanne Grehan Joanne.Grehan@mayococo.ie
Comhairle Contae Mhaigh Eo Peter Hynes phynes@mayococo.ie
Comhairle Contae na Mí Barry Lynch blynch@meathcoco.ie
Comhairle Contae Mhuineacháin Paul Clifford pclifford@monaghancoco.ie
Comhairle Contae Uíbh Fhailí Declan Kirrane dkirrane@offalycoco.ie
Comhairle Contae Ros Comáin communitydev@roscommoncoco.ie
Comhairle Contae Shligigh Dorothy Clarke dclarke@sligococo.ie
Comhairle Contae Shligigh Michael Carty mcarty@sligococo.ie
Comhairle Contae Shligigh Ray O’Grady rogrady@sligococo.ie
Comhairle Contae Átha Cliath Theas Billy Coman bcoman@sdublincoco.ie
Comhairle Contae Átha Cliath Theas Colm Ward cward@sdublincoco.ie
Comhairle Contae Átha Cliath Theas Frank Nevin fnevin@sdublincoco.ie
Comhairle Contae Thiobraid Árann Sinead Carr sinead.carr@tipperarycoco.ie
Comhairle Contae Thiobraid Árann townandvillage2017@tipperarycoco.ie
Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge Joe Sullivan jsullivan@waterfordcouncil.ie
Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge Lar Power lpower@waterfordcity.ie
Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge Michael Quinn mquinn@waterfordcouncil.ie
Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge townvillagerenewal@waterfordcouncil.ie
Comhairle Contae na hIarmhí Barry Kehoe bkehoe@westmeathcoco.ie
Comhairle Contae Loch Garman Tony Larkin Tony.Larkin@wexfordcoco.ie
Comhairle Contae Chill Mhantáin Joe Lane jlane@wicklowcoco.ie
Comhairle Contae Chill Mhantáin Lorraine Lynch llynch@wicklowcoco.ie

CLÁR

Is ionann CLÁR (Ceantair Laga Ard-Riachtanais) agus clár infheistíochta spriocdhírithe lena gcuirtear cistiú ar fáil do thionscadail mhionscála bhonneagair sna ceantair thuaithe inar tharla an laghdú daonra is mó. Is é an aidhm atá le CLÁR tacú le forbairt inbhuanaithe limistéir shainaitheanta CLÁR trí dhaoine a mhealladh le cur fúthu agus dul ag obair iontu.  Oibrítear an cistiú i gcomhar le cistiú áitiúil agus ar bhonn tosaíochtaí a aithnítear ar leibhéal áitiúil.

Is iad seo na Contaetha a mbainfidh ceantair díobh leas as cistiú faoi CLÁR: Ceatharlach, an Cabhán, an Clár, Corcaigh, Dún na nGall, Gaillimh, Ciarraí, Cill Chainnigh, Laois, Luimneach, an Longfort, Lú, Maigh Eo, an Mhí, Muineachán, Uíbh Fhailí, Ros Comáin, Sligeach, Tiobraid Árann, Port Láirge, an Iarmhí, Cill Mhantáin agus Contae Liatroma ar fad. Níl limistéir CLÁR ar bith ag trí chontae: Baile Átha Cliath, Cill Dara agus Loch Garman.

CLAR map of Ireland

Cistiú

Tá cistiú is fiú €5m ar fáil ag CLÁR don bhliain 2017.