An Scéim Bonneagair Áineasa Tuaithe

Is é is an Scéim Áineasa Tuaithe ann ná scéim cistiúcháin arb é an aidhm atá léi tacú le forbairt, cothabháil, feabhsú agus cur chun cinn riachtanach an bhonneagair áineasa, lena n-áirítear an gréasán conairí atá ann ar fud na hÉireann. Clúdaíodh raon leathan tionscnamh leis na tionscnaimh a cistíodh. Áiríodh leo Conairí Siúil agus Glasbhealaí mar aon le roinnt tionscnaimh uiscebhunaithe a chuimsigh Gormbhealaí agus gníomhaíochtaí Slatiascaireachta. Sa bhliain 2016, cuireadh cistiú ar fáil le haghaidh Glasbhealaí, Gormbhealaí agus Conairí Eachaíochta. Rinneadh geall le 40 conair a fhorbairt agus a fheabhsú mar thoradh ar an Scéim.

https://www.chg.gov.ie/app/uploads/2017/03/trails-walks.pdf

Oifigeach Áineasa Tuaithe

Cuireann an Roinn cistiú ar fáil chun 12 Oifigeach Áineasa Tuaithe a fhostú trí 12 Chuideachta Forbartha Áitiúla (CFA) i nGaeltacht na Gaillimhe agus sna contaetha seo: Cill Chainnigh, Dún na nGall, Sligeach, Ros Comáin, Laois, Ciarraí, Tiobraid Árann, Corcaigh, Cill Mhantáin, Maigh Eo agus an Clár.

Feidhmíonn an tOifigeach Áineasa Tuaithe mar theagmhálaí do thurasóirí siúil agus cuireann sé raon leathan tacaíochta agus comhairle ar fáil. Chomh maith leis sin, bíonn siad i dteagmháil rialta le húinéirí talún chun a chinntiú go gcothaítear dea-chaidreamh oibre agus go dtugtar aghaidh ar aon ábhair imní.

Tá na sonraí teagmhála le haghaidh gach Oifigigh Áineasa Tuaithe ar fáil ag an nasc seo:

https://www.chg.gov.ie/app/uploads/2017/03/rro_contact_details-1.pdf

Cistiú

Tá an scéim cistiúcháin seo ar fáil do gach grúpa, comhlacht agus gníomhaireacht ar spéis leis/léi an bonneagar áineasa amuigh a fheabhsú. Clúdaíodh limistéar geografach leathan leis na tionscadail a cistíodh sa bhliain 2016. Tá cistiú le haghaidh oibreacha forbartha agus/nó cothabhála faighte ag gach ceann de na 26 chontae go dtí seo. Cuireadh cistiú ab fhiú €7.44 milliún san iomlán ar fáil do 117 dtionscadal ar fad ar fud na hÉireann. Tá cistiú is fiú €6m ar fáil le haghaidh babhta 2017 den scéim seo.

Is faoi iamh atá roinnt grianghraf a tógadh ar na Siúlbhealaí/Gormbhealaí etc. faoi na scéimeanna thíos. Na hOifigigh Áineasa Tuaithe a thóg na grianghraif.