Is é an príomhchúram atá orainn cur chun feidhme trasrialtais an Phlean Gníomhaíochta um Fhorbairt Tuaithe a chomhordú.  Chomh maith leis sin, féachaimid le haidhmeanna agus cuspóirí an Phlean a chur in iúl agus obair leis an Ambasadóir do Cheantar Tuaithe na hÉireann chun na haidhmeanna agus na cuspóirí sin a mholadh dár gcomhghleacaithe san earnáil phoiblí, do gheallsealbhóirí tuaithe agus don phobal i gcoitinne chun iarracht a dhéanamh an chomhghuaillíocht is leithne is féidir a chur le chéile le haghaidh chur chun feidhme an Phlean agus bhaint amach a chuspóirí.

Tá de chúram orainn freisin príomhghníomhartha áirithe sa phlean a sholáthar. Is iad na gníomhartha is suntasaí díobh ná Beartas Náisiúnta um Fhiontair Shóisialta a fhorbairt agus samhail phromhadh leas na tuaithe a ullmhú le haghaidh beartais agus oibríochtaí de chuid an Rialtais agus Gníomhaireachtaí Stáit.

Tionscadal tábhachtach eile a bhfuilimid ag obair air is ea dul chun cinn a dhéanamh ar thogra Chonair Eacnamaíoch an Atlantaigh i gcomhar le geallsealbhóirí tábhachtacha ón earnáil phoiblí agus ón earnáil phríobháideach.

Chomh maith leis sin, forbróimid plean gníomhaíochta le haghaidh Chiste na gCuntas Díomhaoin, ar scéim í le haghaidh cistí neamhéilithe ó chuntais in institiúidí creidmheasa in Éirinn a eisíoc. Déanfaimid maoirseacht ar eisíoc na gCistí i gcomhar le Pobal.

Conair Eacnamaíoch an Atlantaigh

I mí an Mhárta 2017, chomhordaigh an Roinn bunú Thascfhórsa Chonair Eacnamaíoch an Atlantaigh.

Is é an aidhm atá le togra Chonair Eacnamaíoch an Atlantaigh acmhainn an réigiúin a uasmhéadú ó thaobh acmhainní nádúrtha, turasóireachta, bonneagair agus caipitil dhaonna de chun fás a spreagadh sa réigiún agus infheistíocht nua a thabhairt chuig na cathracha agus na bailte feadh bhord farraige an Atlantaigh.  Beidh an Tascfhórsa ina ardán le haghaidh comhair idir geallsealbhóirí ón earnáil phríobháideach, ón earnáil phoiblí agus ón bpobal i gcoitinne agus é mar aidhm aige plé a dhéanamh ar an dóigh is fearr ar féidir conair eacnamaíoch a chruthú.