An Scéim Áiseanna Pobail – An Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil

Tá an Scéim Áiseanna Pobail dírithe go príomha ar cheantair uirbeacha agus thuaithe faoi mhíbhuntáiste, ach gan a bheith teoranta dóibh.  Leis an Scéim, cisteofar tionscadail chaipitil nó gnéithe de thionscadail arb é an aidhm atá leo pobail a bhreisiú, dul i ngleic leis an míbhuntáiste agus feabhas a chur ar chomhtháthú sóisialta ar leibhéal áitiúil.

D’fheadfaí cistiú a chur ar fáil do thionscadail nó do ghnéithe de thionscadail lena mbaineann cineál caipitil. D’fhéadfadh go n-áireofaí leo sin, mar shampla, trealamh oifige, acmhainní tionscadail, áiseanna taighde agus trealamh éifeachtúlacht fuinnimh, etc. do ghrúpaí deonacha.

Tá an Scéim á riar ag na Coistí Forbartha Pobail Áitiúil i gcomhar leis na Ceantair Bhardasacha faoi shainchúram na nÚdarás Áitiúil agus thar ceann na Roinne Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil.

http://www.housing.gov.ie/community/local-and-community-development/communities-facilities-scheme


Clár LEADER

Is é is Clár LEADER ann ná Tionscnamh Pobail Eorpach arb é an aidhm atá leis cabhrú le pobail tuaithe cáilíocht na beatha agus rathúnas eacnamaíoch a fheabhsú ina gceantar áitiúil.  Is cur chuige atá treoraithe ag an bpobal i leith forbairt áitiúil é. Cistítear é trí Chlár Forbartha Tuaithe na hÉireann 2014-2020 (an Clár). Cistítear é faoi Thosaíocht 6 den Chlár, rud lena ndéantar cur chun cinn ar chuimsiú sóisialta, ar laghdú na bochtaineachta agus ar fhorbairt eacnamaíoch na gceantar tuaithe.  Is iad muintir na háite a dhéanann na cinntí faoina gceantar féin. Is coincheap é atá bunaithe ar an mbunphrionsabal gurb iadsan na daoine is mó eolas ar a bhfuil ag teastáil óna gceantar áitiúil agus ar na tionscadail is fearr a fhreastalaíonn air sin. Is é aidhm chur chuige LEADER ná acmhainn na líonraí áitiúla pobal tuaithe agus gnó a mhéadú chun eolas agus scileanna a fhorbairt, chun nuáil agus chun comhoibriú ionas go mbeifear in ann tabhairt faoi chuspóirí forbartha áitiúla.

 

Tugtar tacaíocht le clár LEADER do thionscnaimh a aithnítear go háitiúil (ar leibhéal áitiúil nó foréigiúnach) a bhfuil mar aidhm acu aghaidh a thabhairt ar riachtanais agus dúshláin a aithnítear go háitiúil. Is é líonra Grúpaí Gníomhaíochta Áitiúla (nó LAGanna) a sholáthraíonn é. Is grúpaí iad a roghnaíodh chun Straitéisí Forbartha Áitiúla (LDSanna nó Straitéisí) a chur chun feidhme le haghaidh a gceantair fhoréigiúnaigh faoi seach.

Leithdháileadh buiséad forbartha tuaithe ar gach ceann de na LAGanna chun cur ar a gcumas saothrú a dhéanamh ar an gcuspóir straitéiseach atá leagtha amach sa Straitéis Forbartha Tuaithe Áitiúil a d’ullmhaigh siad don cheantar a ndéanann siad ionadaíocht dó.

https://www.chg.gov.ie/rural/rural-development/leader/


Clár RAPID (Athbheochan Ceantar trí Phleanáil, Infheistíocht agus Forbairt) – An Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil

Is ionann Clár RAPID (Athbheochan Ceantar trí Phleanáil, Infheistíocht agus Forbairt) agus tionscnamh de chuid an Rialtais ina ndírítear ar 51 cheann de na ceantair is mó faoi mhíbhuntáiste sa tír.

Is é an aidhm atá leis an gClár a chinntiú go dtugtar aird, mar ábhar tosaíochta, ar an 51 cheantar ainmnithe trí na hacmhainní atá ar fáil a dhíriú orthu.  Éilítear ar Ranna Rialtais agus ar Ghníomhaireachtaí Stáit leis an gClár comhordú níos fearr agus comhdhlúthú níos fearr a chur ar fáil i soláthar seirbhísí.

http://www.housing.gov.ie/community/community-and-voluntary-supports/rapid/rapid


An Scéim Cóiríochta ar Cíos – An Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil

Tá freagracht ar údaráis áitiúla as an Scéim Cóiríochta ar Cíos a bhainistiú agus a riar.  Is é is an Scéim Cóiríochta ar Cíos ann ná taca tithíochta a tugadh isteach chun freastal ar na riachtanais chóiríochta atá ag daoine atá ag fáil forlíonadh cíosa le tréimhse fhada anuas.

De ghnáth, ní mór do dhaoine a bheith ag fáil forlíonadh cíosa le tréimhse íosta 18 mí anuas agus dul faoi mheasúnú á rá go bhfuil riachtanas tithíochta fadtéarmach acu.  Faoin Scéim Cóiríochta ar Cíos, is foinse bhreise cóiríochta cíosa ar ardchaighdeán atá ar fáil do dhaoine incháilithe iad maoine a ligtear ar chíos príobháideach.

http://www.housing.gov.ie/housing/social-housing/rental-accommodation-scheme/rental-accomodation-scheme


An Líonra Rannpháirtíochta Pobail

Le halt 46 den Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014, cuireadh alt nua 127 isteach san Acht Rialtais Áitiúil, 2001. Leis an alt sin, cuireadh ar chumas na n-údarás áitiúil gach beart cuí a dhéanamh chun dul i ndáil chomhairle le pobail áitiúla i rialtas áitiúil agus a rannpháirtíocht éifeachtach ann a chur chun cinn. Ceann amháin de na príomhfhorálacha cur chun feidhme ba ea go nglacfadh gach údarás áitiúil creat le haghaidh rannpháirtíocht an phobail i rialtas áitiúil. Ba é aidhm an chreata sin ná na meicníochtaí a leagan amach trína dtugtar spreagadh agus tacaíocht do shaoránaigh agus do phobail páirt a ghlacadh sna próisis chinnteoireachta de chuid údaráis áitiúla.

 

Forbraíodh Líonra Rannpháirtíochta Pobail i ngach ceantar údaráis áitiúil chun cur ar chumas an phobail ról foirmiúil gníomhach a ghlacadh i gceapadh beartais ábhartha agus i gcoistí maoirseachta de chuid an Údaráis Áitiúil.

 

Is é aidhm na struchtúr agus na bpróiseas cur ar chumas an phobail agus na n-eagraíochtaí raon leathan tuairimí agus leasanna a chur in iúl sa chóras rialtais áitiúil agus cabhrú leo déanamh amhlaidh.  Éascaíonn an Líonra Rannpháirtíochta Pobail ionchur ón bpobal sa rialtas áitiúil trí struchtúr a chur ar fáil lena gcinntítear rannpháirtíocht an phobail agus ionadaíocht don phobal ar choistí agus comhlachtaí cinnteoireachta laistigh den rialtas áitiúil.

Is féidir le gach duine aonair rochtain a fháil ar an rialtas áitiúil trí na socruithe atá ann cheana maidir lena saincheisteanna. Chun críche rannpháirtíocht struchtúrtha an phobail sa rialtas áitiúil, féadfaidh daoine aonair dul isteach i ngrúpa nó eagraíocht atá ann cheana nó féadfaidh siad grúpa sainleasa nó eagraíocht a chur ar bun agus é/í a chlárú leis an Líonra Rannpháirtíochta Pobail.

 

Is féidir sonraí faoi shuíomhanna Gréasáin na Líonraí Rannpháirtíochta Pobail a rochtain aghttp://www.housing.gov.ie/community/community-and-voluntary-supports/public-participation-networks/public-participation-1.


Scéim Cistiúcháin do bhaill den Cholún Pobail agus Deonach

Cuireann an Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil cistiú ar fáil do 17 n-eagraíocht arb ionann iad agus an colún pobail agus deonach. Cuirtear an cistiú sin ar fáil chun íoc as costais atá bainteach go díreach leis an méid a chuirtear le ceapadh beartais sa phróiseas idirphlé shóisialta, ar obair í nach bhfaightear cistiú ina leith ó fhoinse ar bith eile.

Is iad seo a leanas na heagraíochtaí sin: Eagraíocht na hÉireann do Dhaoine Dífhostaithe, Cumann Naomh Uinseann de Pól, Comhairle Náisiúnta Óige na hÉireann, Protestant Aid, Ceartas Sóisialta Éireann, The Wheel, Cónaidhm na hÉireann um Míchumas, National Association of Building Co-operatives, Irish Council for Social Housing, an Chomhghuaillíocht um Chearta Leanaí, Parlaimint na Seanóirí in Éirinn, Cumann na gCúramóirí, Nasc Tuaithe na hÉireann, Aoisghníomhaíocht Éireann, Comhairle Náisiúnta na mBan, Community Platform agus Congress Centres Network.

http://www.housing.gov.ie/community/community-and-voluntary-supports/social-partnership/social-partnership


An Clár Uisce Tuaithe

Faoi Chlár Uisce Tuaithe na Roinne Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil, cistíonn an Státchiste feabhsuithe ar bhonneagar grúpscéimeanna uisce agus grúpscéimeanna séarachais ionas go bhfuil scéimeanna in ann soláthar uisce a chur ar fáil a chomhlíonann ceanglais cháilíocht an uisce. Tugtar fóirdheontas freisin i leith roinnt de na costais laethúla a thabhaíonn grúpscéimeanna uisce. Riarann údaráis áitiúla an clár agus baintear leas as chun grúpscéimeanna séarachais nua a chur ar fáil agus feabhas a chur ar sholáthairtí príobháideacha aonair uisce in áiteanna nach bhfuil aon soláthar eile ar fáil.

 

http://www.housing.gov.ie/water/water-services/rural-water-programme/group-water-schemes-and-rural-water-issues


Cistiú do ghrúpscéimeanna sa tréimhse 2016-2018

Iarradh ar údaráis áitiúla tairiscint a dhéanamh ar chistiú bunaithe ar riachtanais na scéimeanna sa tréimhse ón mbliain 2016 go dtí deireadh na bliana 2018.

Is faoi na bearta seo a leanas a chuirfear cistiú le haghaidh grúpscéimeanna uisce agus grúpscéimeanna séarachais ar fáil.

http://www.housing.gov.ie/water/water-services/rural-water-programme/group-water-schemes-and-rural-water-issues


An Scéim Foláirimh do Sheanóirí – An Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil

Is é aidhm na Scéime Foláirimh do Sheanóirí ná tacaíocht an phobail do dhaoine scothaosta leochaileacha inár bpobal a spreagadh trí aláraim phearsanta a ndéantar faireachán orthu a chur ar fáil chun cur ar chumas daoine scothaosta atá ar bheagán acmhainne leanúint ar aghaidh ag cónaí go sábháilte ina dteach féin le muinín, le neamhspleáchas agus le suaimhneas intinne.

Cuirtear cistiú ar fáil faoin scéim seo le gur féidir le heagraíochtaí cláraithe trealamh a cheannach, e.g. aláram pearsanta agus slabhra. Is é an Roinn seo a chuireann an cistiú ar fáil.

Tá cistiú á chur ar fáil trí eagraíochtaí pobail, deonacha agus neamhbhrabúis atá cláraithe le Pobal faoin Scéim Foláirimh do Sheanóirí.

Tá ceangal ar ghrúpaí pobail agus deonacha anois clárú le Pobal faoin Scéim.

Is féidir le heagraíochtaí clárú agus tuilleadh faisnéise a fháil ar shuíomh Gréasáin Pobal (nasc seachtrach).  De rogha air sin, is féidir ríomhphost a sheoladh chuig Pobal ag onlinesupport@pobal.ie nó glao a chur air ag +353 (0)1 511 7222.

https://www.pobal.ie/FundingProgrammes/Seniors%20Alert%20Scheme/Pages/Seniors%20Alert%20Scheme.aspx