Ionad Nuálaíochta Gnó Chorcaí

Eagraíocht atá faoi stiúir ag an earnáil phríobháideach is ea Ionad Nuálaíochta Gnó Chorcaí (CorkBIC). Bunaíodh go sonrach é chun sainaithint agus forbairt a dhéanamh ar chuideachtaí dianeolais ag a bhfuil daoine nuálacha inniúla agus teicneolaíocht a bhfuil gealladh fúithi. Imríonn an eagraíocht ról teagmhálach maidir le cúnamh a thabhairt d’fhiontraithe maoiniú a thiomsú, tairiscintí gnó a ullmhú, comhaontuithe a shocrú le scairshealbhóirí agus le hinfheisteoirí agus, thar aon rud eile, b’fhéidir, custaiméirí a aimsiú.

http://www.corkbic.com/accesstofinance2


An Scéim Ráthaíochta Creidmheasa d’Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide atá á reáchtáil ag an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta

Is é cuspóir na Scéime Ráthaíochta Creidmheasa d’Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide ná na bainc a spreagadh iasachtaí breise a thabhairt d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide. Níl sé mar aidhm léi, áfach, go nglacfadh na hiasachtaí sin áit na ngnáthiasachtaí a thabharfaí ar shlí eile.  Is féidir le gnóthais atá ag iarraidh leas a bhaint as an scéim ráthaíochta teagmháil a dhéanamh le banc atá rannpháirteach sa scéim. Is iad na hiasachtóirí rannpháirteacha a dhéanfaidh gach cinneadh ar iasachtaí. Glacfaidh Banc Uladh, Banc na hÉireann agus Bainc-Aontas Éireann (AIB) páirt sa Scéim ar dtús.

https://www.djei.ie/en/What-We-Do/Supports-for-SMEs/Access-to-Finance/SME-Credit-Guarantee-Scheme/


 An Fhondúireacht Pobail d’Éirinn

Cuireadh an Fhondúireacht Pobail d’Éirinn (CFI) ar bun sa bhliain 2000, agus é mar mhisean aici daonchairdeas de gach cineál a bhrú chun cinn.   Cuireann an Fhondúireacht deontóirí i dteagmháil le heagraíochtaí tiomnaithe neamhbhrabúis agus oibríonn sí le comhairleoirí gairmiúla chun na réitigh charthanúla is fearr a aimsiú dá cliaint. Déanann an Fhondúireacht scéimeanna deontas a bhainistiú agus a riar thar ceann roinnt iontaobhas agus fondúireachtaí eile.  Tá sonraí faoi chláir chistiúcháin ar fáil ag http://www.foundation.ie/social-change-grants-2017/


 An Oifig um Athbhreithniú Creidmheasa

Cuireann an Oifig um Athbhreithniú Creidmheasa próiseas achomhairc chreidmheasa atá neamhchlaonta agus neamhspleách ar fáil d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide, lena n-áirítear trádálaithe aonair agus feirmeoirí.

Tá fiontair bheaga agus mheánmhéide, trádálaithe aonair agus fiontair feirme i dteideal iarratas a dhéanamh chuig an Oifig um Athbhreithniú Creidmheasa ar athbhreithniú a fháil ar chinntí atá déanta ag bainc rannpháirteacha diúltú do shaoráidí creidmheasa nó saoráidí creidmheasa a laghdú (lena n-áirítear iarratais ar shaoráidí creidmheasa athstruchtúraithe) suas go suim €3,000,000.

http://www.creditreview.ie/how-to-apply/


Clann Credo

Déanann Clann Credo – an Ciste Infheistíochta Sóisialta táirgí agus seirbhísí nuálacha maoiniúcháin shóisialta a dhearadh agus a chur chun cinn. Cuireann an eagraíocht le rathúnas cuimsitheach agus forbraíonn sí caipiteal sóisialta ar bhealach a théann chun tairbhe don phobal ar fad.

Cuireann Clann Credo maoiniú iníoctha ar fáil d’eagraíochtaí Pobail agus Deonacha agus do Charthanais a mbíonn deacracht acu cistiú a rochtain ó institiúidí airgeadais príomhshrutha. Is trí mhaoiniú iasachta a sholáthraítear an tacaíocht sin i bhformhór na gcásanna. Uaireanta, is trí infheistíocht dhíreach a sholáthraítear í. Déantar meastóireacht ar gach tionscadal bunaithe ar an acmhainneacht atá acu toradh sóisialta agus toradh airgeadais araon a chruthú.

http://www.clanncredo.ie/mi-loans-apply-for-a-loan


An Clár Seirbhísí Pobail

Tugann an Clár Seirbhísí Pobail deontais do ghnóthais phobail a sholáthraíonn seirbhísí agus a chruthaíonn poist do dhaoine ó ghrúpaí faoi mhíbhuntáiste. Tá an Clár á chistiú ag an Roinn Coimirce Sóisialaí agus tá sé á bhainistiú ag Pobal. Tacaíonn sé le thart ar 425 cinn de chuideachtaí pobail agus de chomharchumainn phobail faoi láthair.

Oibríonn an Clár Seirbhísí Pobail i bpobail ina bhfuil seirbhísí earnála poiblí agus seirbhísí earnála príobháidí in easnamh - de bharr scoiteacht gheografach nó shóisialta, mar shampla - agus i bpobail nach mbíonn na seirbhísí atá ann cheana ag freastal ar na héilimh iontu.  Féachann sé freisin lena chinntiú go mbainfear amach ina n-iomláine na tairbhí a ghabhann le hinfheistíocht phoiblí i dtaitneamhachtaí pobail.

Is cuideachtaí neamhbhrabúis, fiontair shóisialta nó gnóthais phobail atá sna cuideachtaí agus sna comharchumainn atá faoi chonradh ag an gClár.  Is de réir samhail fiontair shóisialta a fheidhmíonn an Clár Seirbhísí Pobail. Fágann sé sin nach dtugann sé cistiú iomlán do shealbhóirí conartha (i.e. faighteoirí deontais). Ina ionad sin, ceanglaíonn sé orthu ioncam a ghiniúint trí tháillí a ghearradh nó trí chistí a thiomsú.  Is ar na fiontair go fóill atá an fhreagracht as a mbuiséad féin agus as aon dliteanais airgeadais nó dliteanais eile atá orthu.

https://www.pobal.ie/FundingProgrammes/CommunityServicesProgramme/Pages/Programme-Information.aspx


ConnectIreland

Is é aidhm ConnectIreland infheistíocht dhíreach eachtrach a mhealladh ar mhaithe le poist a chruthú. Déantar amhlaidh trí chuideachtaí a shainaithint atá suite lasmuigh d’Éirinn agus atá ag smaoineamh faoina ngníomhaíochtaí a leathnú go hidirnáisiúnta. Chun na cuideachtaí sin a shainaithint, baintear leas as na naisc atá ar bun leis an 70m duine ar cuid de Dhiaspóra na hÉireann iad.

https://connectireland.com/en/home.aspx


Maoiniú Pobail Éireann

Is carthanas é Maoiniú Pobail (Éire), ar ar tugadh UCIT (Éire) roimhe seo. Cuireann sé iasachtaí ar fáil go heisiach d’eagraíochtaí eile tríú hearnála amhail grúpaí pobail, carthanais, clubanna spóirt agus fiontair shóisialta i bPoblacht na hÉireann.

http://www.communityfinance.ie/#applying


Comhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann

Cothaíonn Comhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann fás agus láidreacht tráchtála an tionscail dearaidh agus cheardaíochta in Éirinn, agus nuálaíocht agus iomaíochas á spreagadh aici ag an am céanna.

Tá ceanncheathrú na Comhairle lonnaithe i gCill Chainnigh. Is ise an phríomheagraíocht a chuireann an tionscal dearaidh agus ceardaíochta in Éirinn chun cinn, a chothaíonn fás agus láidreacht tráchtála an tionscail, a chuireann féiniúlacht uathúil an tionscail in iúl agus a spreagann dearadh ardchaighdeáin, nuálaíocht agus iomaíochas laistigh den tionscal.

Is é aidhm na Comhairle acmhainneacht chruthaitheach agus tráchtála thionscal dearaidh agus ceardaíochta na hÉireann a chur chun cinn agus a spreagadh agus obair i gcomhar le comhpháirtithe straitéiseacha ar mhaithe le forbairt agus fás leanúnach na hearnála.

Cuireann an Chomhairle raon leathan clár, tacaí agus seirbhísí ar fáil do dhearthóirí agus ceardaithe, d’fhoghlaimeoirí agus múinteoirí, do mhiondíoltóirí agus an lucht gailearaí, do shiopadóirí agus bailitheoirí, do na meáin agus d’eagraíochtaí is comhpháirtithe, agus é mar aidhm aici caighdeán agus próifíl dhearadh agus cheardaíochta na hÉireann a ardú.

http://www.dccoi.ie/


Ionad Nuálaíochta Gnó Bhaile Átha Cliath

Eagraíocht tacaíochta gnó phoiblí-phríobháidigh is ea Ionad Nuálaíochta Gnó Bhaile Átha Cliath.  Oibríonn an tIonad le gníomhaireachtaí stáit agus le hinfheisteoirí earnála príobháidí chun tacú le fiontraithe de réir mar a fhorbraíonn siad an chéad ghlúin eile de ghnóthais rathúla Éireannacha.

Tá sé mar aidhm aige cuideachtaí atá réidh le hinfheistiú iontu a fhorbairt agus rochtain a sholáthar ar chistiú. Chomh maith leis sin, tugann an tIonad comhairle ar chuideachtaí maidir le pleanáil agus forbairt ghnó; cuireann sé spás goir den chéad scoth ar fáil; agus cruthaíonn sé ardáin ar ar féidir le fiontraithe a scileanna agus a líonraí a fhorbairt.

Baineann an tIonad leas as meascán de chistiú ón Aontas Eorpach (AE) agus de chistiú Rialtais a sholáthraítear trí Fhiontraíocht Éireann agus as cistiú príobháideach agus tacaíocht phríobháideach a fhaightear ó infheisteoirí príobháideacha agus ó aingil ghnó.

http://dublinbic.ie/our-services/funding/


 Fiontraíocht Éireann

Is í Fiontraíocht Éireann an eagraíocht rialtais a bhfuil freagracht uirthi as forbairt agus fás na bhfiontar Éireannach i margaí domhanda. Oibríonn Fiontraíocht Éireann i gcomhpháirt le fiontair Éireannacha chun cabhrú leo tosú, fás, nuáil agus díolacháin onnmhairí a bhaint amach ar mhargaí domhanda, rud a thacaíonn le fás geilleagrach inbhuanaithe, le forbairt réigiúnach agus le fostaíocht dhaingean.

https://www.enterprise-ireland.com/en/Start-a-Business-in-Ireland


An Líonra Fiontar Eorpach

Tá an Líonra Fiontar Eorpach ar an líonra tacaíochta is mó ar domhan d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide atá ag iarraidh rath idirnáisiúnta a bhaint amach.

Cabhraíonn an Líonra le fiontair uaillmhianacha bheaga agus mheánmhéide nuáil agus fás ar bhonn idirnáisiúnta. Agus é ag cur leis an eolas áitiúil atá ann cheana, soláthraíonn sé saineolas gnó idirnáisiúnta ar raon éagsúil seirbhísí spriocdhírithe:

 • Comhpháirtíocht
 • Seirbhísí comhairleacha
 • Tacaíocht nuálaíochta

Clár LEADER

Is é is Clár LEADER ann ná Tionscnamh Pobail Eorpach arb é an aidhm atá leis cabhrú le pobail tuaithe cáilíocht na beatha agus rathúnas eacnamaíoch a fheabhsú ina gceantar áitiúil.  Is cur chuige atá treoraithe ag an bpobal i leith forbairt áitiúil é. Cistítear é trí Chlár Forbartha Tuaithe na hÉireann 2014-2020 (an Clár). Cistítear é faoi Thosaíocht 6 den Chlár, rud lena ndéantar cur chun cinn ar chuimsiú sóisialta, ar laghdú na bochtaineachta agus ar fhorbairt eacnamaíoch na gceantar tuaithe.  Is iad muintir na háite a dhéanann na cinntí faoina gceantar féin. Is coincheap é atá bunaithe ar an mbunphrionsabal gurb iadsan na daoine is mó eolas ar a bhfuil ag teastáil óna gceantar áitiúil agus ar na tionscadail is fearr a fhreastalaíonn air sin. Is é aidhm chur chuige LEADER ná acmhainn na líonraí áitiúla pobal tuaithe agus gnó a mhéadú chun eolas agus scileanna a fhorbairt, chun nuáil agus chun comhoibriú ionas go mbeifear in ann tabhairt faoi chuspóirí forbartha áitiúla.

Tugtar tacaíocht le clár LEADER do thionscnaimh a aithnítear go háitiúil (ar leibhéal áitiúil nó foréigiúnach) a bhfuil mar aidhm acu aghaidh a thabhairt ar riachtanais agus dúshláin a aithnítear go háitiúil. Is é líonra Grúpaí Gníomhaíochta Áitiúla (nó LAGanna) a sholáthraíonn é. Is grúpaí iad a roghnaíodh chun Straitéisí Forbartha Áitiúla (LDSanna nó Straitéisí) a chur chun feidhme le haghaidh a gceantair fhoréigiúnaigh faoi seach.

Leithdháileadh buiséad forbartha tuaithe ar gach ceann de na LAGanna chun cur ar a gcumas saothrú a dhéanamh ar an gcuspóir straitéiseach atá leagtha amach sa Straitéis Forbartha Tuaithe Áitiúil a d’ullmhaigh siad don cheantar a ndéanann siad ionadaíocht dó.

https://www.chg.gov.ie/rural/rural-development/leader/


 Oifig Fiontair Áitiúil

Cuireann na hOifigí Fiontair Áitiúil comhairle, faisnéis agus tacaíocht ar fáil d’eagraíochtaí atá i mbun gnó nua a thionscnamh nó gnó atá ann cheana a fhás. Agus 31 fhoireann thiomnaithe acu ar fud an ghréasáin Údaráis Áitiúil in Éirinn, tairgeann na hOifigí Fiontair Áitiúil raon leathan taithí, scileanna agus seirbhísí.

Tá seirbhísí na hOifige Fiontair Áitiúil dírithe ar dhaoine a bhfuil spéis acu i ngnó nua a chur ar bun nó do dhaoine atá i mbun gnó cheana féin, lena n-áirítear fiontraithe, tionscnóirí luathchéime, gnóthais nuathionscanta agus gnóthais bheaga atá ag iarraidh a ngníomhaíochtaí a leathnú.

https://www.localenterprise.ie/

https://www.localenterprise.ie/Find-Your-Local-Enterprise-Office/


Micrea-Airgeadas Éireann

Is iasachtóir neamhbhrabúis é Micrea-Airgeadas Éireann. Bunaíodh é chun an Ciste Iasachta do Mhicrifhiontar de chuid an Rialtais a sholáthar.

Tairgeann Micrea-Airgeadas Éireann cistiú iasachta idir €2,000 agus €25,000 do ghnóthais nuathionscanta, do mhicrifhiontair nuabhunaithe agus do mhicrifhiontair atá ag fás.  Maidir le hiarratasóirí, ní mór go bhfuil níos lú ná deichniúr fostaithe acu agus go bhfuil láimhdeachas bliantúil faoi bhun €2 mhilliún acu. Ní mór go bhfuil a dtogra gnó inbhuanaithe ó thaobh tráchtála de freisin. Tá cistiú ar fáil do raon leathan gníomhaíochtaí gnó, lena n-áirítear caipiteal oibre, costais tionscnaimh agus ceannach stoic/trealaimh.

http://www.microfinanceireland.ie/apply-now/


Skillnets

Tacaíonn agus oibríonn Skillnets go gníomhach le gnóthais in Éirinn chun aghaidh a thabhairt ar na riachtanais scileanna atá acu faoi láthair agus orthu sin a bheidh acu sa todhchaí.  Cistíonn sé grúpaí cuideachtaí atá san aon réigiún/earnáil amháin agus a bhfuil riachtanais oiliúna den chineál céanna acu. Déanann sé amhlaidh trí líonraí oiliúna ina gcuirtear oiliúint fhóirdheonaithe ar ghnóthais Éireannacha.

Cistíonn Skillnets líonraí oiliúna i raon earnálacha agus/nó réigiún ar fud na hÉireann. Aimsigh líonra oiliúna.


An Beart Fiontair Shóisialta faoi Chiste na gCuntas Díomhaoin

Tríd an mBeart Fiontair Shóisialta don bhliain 2016, tá cistiú á chur ar fáil ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta faoi Chiste na gCuntas Díomhaoin chun cabhrú le tionscadail agus cláir nuálacha arb é is aidhm dóibh dul i ngleic le míbhuntáiste eacnamaíoch agus sóisialta.

Is é aidhm an bhirt sin ná earnáil bhríomhar fiontair shóisialta a fhás agus a fhorbairt, ar earnáil í ina gcruthófar poist áitiúla inbhuanaithe sa réimse a bhaineann le seirbhísí sóisialta a sholáthar do phobail faoi mhíbhuntáiste.  Tá cistiú á chur ar fáil chun tacú le fiontair shóisialta a sholáthraíonn seirbhísí nó deiseanna fostaíochta do dhaoine faoi mhíbhuntáiste, go háirithe i gceantair thuaithe.

Féadfaidh eagraíochtaí iarratas a dhéanamh ar chistiú chun costais chaipitil a chumhdach (e.g. innealra, saintrealamh, costais athchóirithe agus feithiclí) agus chun freastal ar chostais a bhaineann le fothú acmhainní.

https://www.pobal.ie/FundingProgrammes/DormantAccountsFund/Pages/default.aspx


An Clár um Chuimsiú Sóisialta agus Gníomhachtú Pobail (SICAP)

Is é aidhm an Chláir um Chuimsiú Sóisialta agus Gníomhachtú Pobail (SICAP) an bhochtaineacht a laghdú agus cuimsiú sóisialta agus comhionannas a chur chun cinn trí chaidreamh a dhéanamh le pobail áitiúla. Cuireann SICAP tacaí fostaíochta, oiliúint, forbairt phearsanta/fothú acmhainní agus tacaí eile ar fáil do na daoine is iargúlta sna ceantair is mó faoi mhíbhuntáiste sa tsochaí. Is idirghabháil túslíne atá inrochtana go háitiúil é. Tacaíonn sé le pobail faoi mhíbhuntáiste.

D’iarr an Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil ar Pobal obair thar a ceann chun bainistiú agus maoirseacht a dhéanamh ar sholáthar SICAP ar bhonn náisiúnta.  Is féidir tuilleadh faisnéise faoin gclár a fháil ar shuíomh Gréasáin Pobal (nasc seachtrach).


 Ciste Nuálaíochta Sóisialta Éireann

Cuireadh Ciste Nuálaíochta Sóisialta Éireann (SIFI) ar bun sa bhliain 2013 chun cabhrú le hidirghabhálacha sóisialta a fhorbairt a d’fhéadfadh tionchar bunathraitheach a imirt ar na príomh-shaincheisteanna sóisialta atá roimh Éirinn.

Is é is aidhm don Chiste tacú le hidirghabhálacha sóisialta a bhunú agus a fhás a d’fhéadfadh bunathrú a dhéanamh ar na príomh-shaincheisteanna sóisialta atá roimh Éirinn, lena n-áirítear an dífhostaíocht, an bhochtaineacht agus an tsláinte.  Is é ról an Chiste an bhearna ina leith sin a dhúnadh trí ‘airgead cliste’ a chur ar fáil chun na nuálaíochtaí sóisialta is fearr a mhéadú ó scála ionas go rachaidh siad i bhfeidhm ar an oiread daoine agus is féidir.

http://www.socialinnovation.ie/our-programmes/


SOLAS

Gníomhaireacht de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna is ea SOLAS. Tá sé freagrach as an mBreisoideachas agus an Oiliúint a chistiú, a phleanáil agus a chomhordú in Éirinn.  Is iad seo a leanas na feidhmeanna atá ag SOLAS: soláthar an Bhreisoideachais chomhtháite agus na hOiliúna comhtháite ag na Boird Oideachais agus Oiliúna a bhainistiú, a chomhordú agus a chothú; faireachán a dhéanamh ar sholáthar; cistiú a chur ar fáil bunaithe ar shonraí iontaofa ardchaighdeáin agus ar thorthaí dearfacha; agus soláthar Breisoideachais agus Oiliúna a chur chun cinn atá ábhartha do riachtanais foghlaimeoirí aonair agus do riachtanais náisiúnta scileanna. Áirítear leis sin na riachtanais atá ag gnóthais agus riachtanais scileanna amach anseo.​​​​​​

http://www.solas.ie/Pages/WhatWeDo.aspx


Ionad Nuálaíochta Gnó an Oirdheiscirt

Is comhpháirtíocht phríobháideach phoiblí é Ionad Nuálaíochta Gnó an Oirdheiscirt. Tacaíonn sé le bunú agus forbairt fiontar nuálach nua agus cabhraíonn sé le fiontair bheaga agus mheánmhéide atá ann cheana nuáil agus a ngníomhaíochtaí a leathnú.

Soláthraíonn sé sainchomhairleoireacht ar ardchaighdeán agus seirbhísí gníomhacha goir. Oibríonn an eagraíocht i ndlúthchomhar le gníomhaireachtaí tacaíochta fiontair áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta eile. Tá naisc láidre idirnáisiúnta ar bun ag an Ionad freisin, go háirithe san Eoraip, trína bheith ina bhall de Líonra Ionad Nuálaíochta Gnó na hEorpa.

Cé go bhfuil ceanncheathrú an Ionaid lonnaithe i bPort Láirge, oibríonn foireann an Ionaid ar fud Phort Láirge, Loch Garman, Cheatharlach, Chill Chainnigh agus Thiobraid Árann. Tá a chuid oibre dírithe go príomha ar thionscadail a mheas agus a fhorbairt, ar shamhaltú gnó, ar phleanáil agus ar mhaoiniú a fhoinsiú.

http://www.southeastbic.ie/index.php/what-we-do/sourcing-finance


WestBIC (Ionad Nuálaíochta Gnó)

Is é WestBIC Ionad Oifigiúil Gnó agus Nuálaíochta an Aontais Eorpaigh do Réigiún na Teorann, Lár na Tíre agus an Iarthair. Tá infheistíocht déanta ag WestBIC ar bhonn Comhpháirtíochta Príobháidí Poiblí cheana féin ar an gcaighdeán domhanda tacaíochta nuálaíochta a chur ar fáil do ghnóthais nuathionscanta, d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide luathchéime agus dá mhórlíonraí geallsealbhóirí sa Réigiún.

http://www.westbic.ie/contact-westbic/


Coimisiún Forbartha an Iarthair

Tá Coimisiún Forbartha an Iarthair ina chomhlacht reachtúil a bunaíodh chun forbairt shóisialta agus forbairt eacnamaíoch araon a chur chun cinn i Réigiún an Iarthair (Dún na nGall, Liatroim, Sligeach, Maigh Eo, Ros Comáin, Gaillimh agus an Clár) ar na bealaí seo a leanas:

 • A chinntiú go mbíonn beartas an rialtais dírithe ar fheabhas a chur ar an staid shóisialta agus eacnamaíoch sa réigiún.
 • Tionscadail a fhorbairt i réimsí amhail an turasóireacht, an tionscal, an earnáil mhuirí, an fuinneamh in-athnuaite, an teicneolaíocht agus agraibhia orgánach, agus araile.
 • Leas a bhaint as an tsuim €32 mhilliún atá ar fáil faoi Chiste Infheistíochta an Iarthair chun iasachtaí agus cothromas a chur ar fáil do ghnóthais agus do phobail áitiúla san Iarthar.  Feidhmítear an Ciste ar bhonn tráchtála. Tá sé mar aidhm go mbeidh sé ina Chiste imrothlach trína n-infheisteofar airgead ar ais sa Réigiún.

Ní gníomhaireacht cur chun feidhme é Coimisiún Forbartha an Iarthair. Bíonn sé ag brath ar rannpháirtíocht an phobail agus na hearnála príobháidí chun tionscnaimh a chur chun feidhme agus a choinneáil ar bun.


Tríd is tríd, tá Ciste Infheistíochta an Iarthair roinnte ina thrí chiste, is iad sin:

 • Ciste Gnó Caipitil Fiontair lena gcuirtear iasachtaí agus cothromas ar fáil d’fhiontair ardfháis. Leis an gCiste seo, cistíodh tionscadail i réimsí amhail an bhiteicneolaíocht, feistí leighis, bonneagar turasóireachta agus forbairt bogearraí cheana féin.
 • An Ciste Infheistíochta Straitéisí lena ndírítear ar thionscadail suaitheantais agus ar thionscnaimh shuaitheantais a d’imreodh tionchar mór ar an réigiún, amhail Aerfort Chnoc Mhuire.
 • Cuirtear leis an gCiste Infheistíochta Áitiúla iasachtaí ar fáil do ghrúpaí fiontar pobail. Rinneadh infheistíochtaí i raon éagsúil tionscadal faoin gCiste cheana féin, idir limistéar súgartha do leanaí, chuideachta a chuireann seirbhísí baile ar fáil do dhaoine scothaosta agus do dhaoine faoi mhíchumas, thionscadal páirc uisce agus ionad fiontar pobail.

Coimisiún Forbartha an Iarthair - Ciste Infheistíochta d’Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide

Leis an gCiste Infheistíochta d’Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide, cuirtear infheistíocht cothromais agus maoiniú iasachta ar fáil d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide.

 

Cé go soláthraítear cistiú i raon earnálacha difriúla, dírítear é go sonrach ar na hearnálacha seo a leanas:

 • An Teicneolaíocht Ghlan
 • Na Tionscail Chruthaitheacha
 • Bia agus Acmhainní Nádúrtha
 • An Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide
 • An Déantúsaíocht agus Seirbhísí a Thrádáiltear go hIdirnáisiúnta
 • An Teicneolaíocht Leighis agus na hEolaíochtaí Beatha
 • An Turasóireacht

 

http://www.wdc.ie/wdc-investment-fund/sme-investment-fund/


Coimisiún Forbartha an Iarthair - Ciste Iasachta Pobail

Is é is aidhm shonrach do Chiste Iasachta Pobail Choimisiún Forbartha an Iarthair rochtain ar chaipiteal a thairiscint do ghrúpaí pobail agus neamhbhrabúis i Réigiún an Iarthair ionas gur féidir leo feabhas a chur ar shaol socheacnamaíoch an réigiúin.

Cuirtear cistiú ar fáil do raon leathan tionscadal. Ina measc, tá tionscnaimh chruthaithe fostaíochta, lena n-áirítear cistiú chun spás fiontair a sholáthar, agus tionscnaimh sláinte agus folláine lena bhfeabhsaítear an timpeallacht fhisiciúil trí thaitneamhachtaí sóisialta agus áineasa nó seirbhísí cúraim shóisialaigh a sholáthar.

http://www.wdc.ie/wdc-investment-fund/community-loan-fund/


 Ciste Forbartha an Iarthair – Ciste Micrea-Iasachta do mhicrifhiontair

Leis an gCiste Micrea-Iasachta, cuirtear maoiniú iasachta sa raon idir €5,000 agus €25,000 ar fáil do chuideachtaí a bhfuil níos lú ná deichniúr fostaithe acu.  Maireann téarma na n-iasachtaí sin idir bliain amháin agus cúig bliana. Is é an ráta úis a ghearrtar ina leith ná an Ráta Tagartha a bhíonn i bhfeidhm ag an Aontas Eorpach d’Éirinn ag an am.

http://www.wdc.ie/wdc-investment-fund/micro-loan-fund/


Tionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair

Is iad seo a leanas na príomhróil atá ag Tionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair:

Cláir Oibríochtúla Réigiún na Teorann, Lár na Tíre agus an Iarthair a bhainistiú

Faireachán a dhéanamh ar an tionchar ginearálta a imríonn gach clár arna gcistiú ag an Aontas Eorpach agus ag státchiste na hÉireann ar réigiún an Tuaiscirt agus an Iarthair;

Comhordú an tsoláthair Sheirbhísí Poiblí sa réigiún a chur chun cinn; agus

A chinntiú go gcuirtear saincheisteanna réigiúnacha san áireamh i mbeartais náisiúnta.

http://nwra.ie/eu-initiatives/


Tionól Réigiúnach an Deiscirt

Is iad seo a leanas na príomhróil atá ag Tionól Réigiúnach an Deiscirt:

 • Bainistiú agus faireachán a dhéanamh ar chláir Chúnaimh AE
 • Pleanáil straitéiseach agus forbairt inbhuanaithe an réigiúin a chomhordú, a chur chun cinn nó a chur ar aghaidh
 • Rialtas áitiúil éifeachtach agus seirbhísí poiblí éifeachtacha sa réigiún a chur chun cinn i gcomhar leis an gCoimisiún Náisiúnta Maoirseachta agus Iniúchóireachta
 • Straitéisí Spásúlachta agus Eacnamaíochta Réigiúnacha a ullmhú agus maoirseacht a dhéanamh ar a gcur chun feidhme.

http://www.southernassembly.ie/eu-programmes


 Tionól Réigiúnach an Oirthir agus Lár na Tíre

Is iad seo a leanas na príomhróil atá ag Tionól Réigiúnach an Oirthir agus Lár na Tíre:

 • Na Treoirlínte Pleanála Réigiúnacha is cuí agus is infheidhme a chur chun feidhme laistigh dá limistéar geografach.
 • Straitéisí Spásúlachta agus Eacnamaíochta Réigiúnacha a ullmhú, a ghlacadh agus a chur chun feidhme.
 • A chinntiú go bhfuil na Treoirlínte Pleanála Réigiúnacha agus na Straitéisí Spásúlachta agus Eacnamaíochta Réigiúnacha comhsheasmhach leis na Pleananna Áitiúla Eacnamaíocha agus Pobail de chuid an 12 Údarás Áitiúla.
 • Páirt a ghlacadh i gcoistí faireacháin ar chláir oibríochtúla AE.
 • Tionscadail áirithe AE a shainaithint agus a chomhordú agus páirt a ghlacadh iontu.
 • Tacaíocht a thabhairt don toscaireacht náisiúnta do Choiste na Réigiún.
 • Tacú le hobair an Choimisiúin Náisiúnta Mhaoirseachta agus Iniúchóireachta.

http://emra.ie/